Ragn-Sells Sommartrainneprogram 2021

Sommartrainee 2021

Vill du få en spännande utmaning i sommar och vara med och bidra till ett bättre samhälle och miljö? Ragn-Sells erbjuder 10 studenter möjligheten att ansvara för ett lärorikt och viktigt projekt under 8 veckor. Ansök till vårt sommartraineeprogram senast 12 mars.

Traineeprogrammet pågår under 8 veckor med start den 14 juni och innebär att ett antal sommartraineer får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare och driva ett eget projekt. Sommaren avrundas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för delar av Ragn-Sells ledningsgrupp.

Här presenteras de projekt som sommartraineerna kommer att arbeta med under sommaren 2021.

Läs mer om programmet och ansök här

Projekt

1. Framtagande av sk IMV-värden för Ragn-Sells åtta regioner


På Ragn-Sells samlar vi till exempel in papper, plast eller andra material från kunder som kan generera en ersättning till vår insamlings kund. Värdet på materialet beror på många faktorer såsom världsmarknaden, avsättningsmöjligheter mm. För att följa prisutvecklingen använder vi oss av vissa index som publiceras varje vecka. Ersättningen vi betalar till kunderna för dessa typer av material baseras på dessa index minus kostnaden vi har för att hantera materialet, t ex balkostnad. Det värdet kallar vi för IMV-värde.

Målsättningen med projektet är att ta fram IMV-värden baserat på våra åtta olika regioners unika förutsättningar, istället för att som idag arbeta med samma IMV-värde över hela landet.

Lämplig studentprofil
Ekonomi, processer

2. Behandling av PFAS i lakvatten med jonbytarmaterial 


Lakvatten är kontaminerat med per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) på våra anläggningar. En möjlig teknik som kan avlägsna PFAS från lakvatten är med hjälp av sorption av PFAS på jonbytarmaterial. För att ta reda på om det fungerar i stor skala behöver vi hjälp av en student som kan utföra och utvärdera behandlingen av PFAS i lakvatten med jonbytarmaterial inklusive regenerering av filtrerbädd i pilotskala.
Målsättningen med projektet är ett pilottest, provtagning av lakvatten före och efter behandlingen samt en rapport som;

 • beskriver behandling av PFAS med jonbytarmaterial och regenerering av jonbytare med hjälp av olika rapporter/vetenskapliga artiklar (dvs litteraturstudie),
 • sammanställer alla resultat från pilottestet,
 • ger svar (och rekommendationer) om metoden skulle kunna tillämpas i stor skala, inkl. ekonomi och beskrivning av möjliga driftproblem att beakta i stor skala,
 • är bra underlag för anläggningskonstruktion i stor skala.

Lämplig studentprofil
Kemiingenjör eller miljöingenjör. Det är även meriterande om studenten har läst kurser om miljöskydd och vattenrening. Körkort är ett krav då projektet kommer innebära resor mellan kontor och anläggning. Utöver det är egen bil meriterande.

3. Kartläggning över hur End-of-waste kriterier ska uppnås


Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har tagit fram ett antal processer som syftar till att utvinna näringsämnen och andra ämnen ur avfall. Dessa ämnen ska produktifieras, dvs gå från avfall till produkt rent lagstiftningsmässigt. Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en återvinningsprocess. Det kan ske genom att tillämpa så kallade End-of-waste kriterier eller genom en bedömning i det enskilda fallet.

Vi söker nu efter dig som kan hjälpa oss med att kartlägga vad EasyMining måste göra för att de återvunna produkterna ska uppnå End-of-waste. Ett underliggande mål är att undersöka vilka krav som finns i REACH på produkterna för att visa s.k. sameness. Slutprodukten ser vi är en sammanställning över de krav och möjligheter vi har för att uppnå End-of-Waste.

Lämplig studentprofil
Vi söker dig som läser till ingenjör med kemisk inriktning. Vi ser gärna att du har intresse och kunskap om REACH och Avfallsdirektivet.

4. Utredning kring 3D-modeller och geodata i open source-programvaran Cesium


Inom Ragn-Sells finns många områden där geografisk information spelar en stor roll. Det system vi använder för att tillgängliggöra geodata i organisationen kallas RAGGIS och är ett webb-GIS från leverantören Sokigo. I RAGGIS kan användaren se detaljerad geografisk information i 2D, men där finns även en 3D-modul då RAGGIS har integrerats med open source-programvaran Cesium. I Cesium kan användaren se terrängmodeller men även viss geodata i 3D. För oss på Ragn-Sells är arbetet med Cesium och geodata i 3D ett nytt sätt att arbeta och vi skulle vilja få hjälp av dig att se över vilka möjligheter Cesium har och hur vi kan utnyttja systemet för att möte de behov som vår verksamhet har idag och även våra framtida behov.
Målsättningen med projektet är:

 • Genomförande av behovsanalys kring geodata i 3D och 3D-modeller (med intervjuer).
 • Utvärdering av möjligheter och begräsningar i Cesium.
 • Något/några behov genomförda i form av pilotprojekt.
 • Sammanfattande rapport om allt ovan.

Lämplig studentprofil
Utbildning eller erfarenhet av GIS, geodata och 3D. Meriterande om erfarenhet av Cesium.

5. Market and product analysis for new technology


EasyMining, an innovation company owned by Ragn-Sells, is passionate about inventing new technology that uses intelligent chemical solutions to close nutrient cycles. Our objective is to create new circular material flows in an efficient commercial way.
In this project we need your help to make a market analysis and product evaluation for EasyMinings’ projects and products (in English). This project aims at finding customers both up-stream and down-stream of the production process. A further objective is to make initial contact with potential customers that can lead to customer meetings, for example by conducting interviews.

The expected goal is that the project results in a market analysis and ways to achieve the goal are to;

 • read up on existing business canvas and product information,
 • search more information about companies and possible applications,
 • conduct interviews.

Suitable student profile
Economy with focus area Market strategy, Market analysis, Industrial economy.

6. Marketing plan for a new solution


Today we offer sustainable and value based solutions for the future. We are now packaging our knowledge and circular treatment methods into a new premium offering. This new solution will be offered in all Ragn-Sells markets and we need to evaluate the market situation and opportunities for this kind of offering. We also have to make an analysis how we should approach and reach the target groups in chosen industry segments.
In this project we would like to create a market plan including:

 • Situation analysis incl. SWOT, competitor analysis, gaps etc.
 • Target groups
 • Goals for the solution
 • Best channels for marketing

Student profile
Student with Marketing skills from a Business/Engineering program. Knowledge in B2B marketing and process industry.

7. Kommunikation av Ragn-Sells hållbarhetsmål


Hållbarhet är centralt i vårt arbete och vi är övertygade om att för att få en bättre, mer hållbar värld så måste vi styra den riktningen. År 2020 satte vi på Ragn-Sells en Sustainability Story som beskriver riktningen och det övergripande målet så att vi år 2030 skall vara klimatpositiva. Dessutom innehåller planen 10 separata hållbarhetsmål som innefattar Miljö(E), den Sociala (S) dimensionen samt hur vi styr (G) verksamheten. Summan av målen innebär är att Ragn-Sells år 2030 blir ett klimatpositivt företag.

För att genomlysa dessa mål eftersöker vi dig som kan hjälpa oss att utveckla arbetet med de 10 målen, förfina hur de kan mätas och även hur dessa kan kommuniceras både internt och externt. Din uppgift blir att granska målen och se hur dessa kan bidra både på kort och lång sikt till affären men även hur de kan bidra till Ragn-Sells vision att vii skall vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

Lämplig studentprofil
Hållbarhetskommunikation, hållbarhetsstyrning

8. Webshop marknadsplan

Avfallsbranschen har stor utvecklingspotential både när det kommer till digitalisering och till e-handel. Ragn-Sells har sedan 6 år (3 år i Sverige) en Webshop som erbjuder container till fastpris samt hämtning av storsäck. Nu sker flera aktiviteter för att öka både antal tjänster och omsättning i Webshoppen. Vi tror att genom ökad förståelse för våra tjänster så kan vi minska motståndet i kundresan och därmed få en ökad försäljning i vår webshop och nöjdare kunder.
Som sommartrainee kommer du få hjälpa till att driva utvecklingen av vår Webshop genom att skapa en marknadsplan samt djupdyka i ett eller flera av ämnena nedan:

 • Hur skapar vi ökad medvetenhet för våra tjänster/produkter?
 • Vad söker en kund efter under de tidiga stadierna i kundresan?
 • Vilka motstånd finns i köpprocessen och hur kan vi minska dem?
 • Vilka kunder blir återkommande och varför?
 • Hur kan e-postmarknadsföring öka försäljningen?

Lämplig studentprofil
Ekonomi/Marknadsföringsstudent med intresse inom e-handel och analys. 

9. Develop sorting analysis to help customers sort in a correct way

In a world of Circular Economy and focus on environmental impact from business, the need of knowledge and awareness is very important. We need to increase our customers sorting grade and lower the volumes of mixed waste. With a sorting analysis we educate our customer to sort in a correct manner. That leads to lower Co2 impact on our planet and less mistakes.

The project will lead to several of Ragn-Sells plants offering the sorting analysis service.

 • Manual for sorting analysis
 • Customer case
 • Sales pitch
 • Statistics

Suitable student profil
We are looking for a student with focus on technology and/or materials.

10. Kartläggning framtida behov av mobila vattenreningstjänster

Inom sektionen Mobila tjänster är det övergripande målet att utvecklas för att kunna erbjuda en totalentreprenad.  För att kunna ligga i framkant efterfrågar vi dig som har ett miljöintresse och som kan hjälpa oss genom att skapa en kartläggning över framtida behov av mobila vattenreningstjänster i bygg/-anläggningssektorn där förorenat länshållnings/-schakt- /- bergborrvatten och/eller inträngande grundvatten förekommer.

Studentprofil
Civilekonomprogrammet med intresse för miljöfrågor.

Målsättningen med projektet är att skapa en tydligare bild över:

 • Marknadsbehovet för mobila vattenreningstjänster inom bygg-/anläggningssektorn i framtiden.
 • Myndighetens miljökrav
 • Konkurrenter
 • SWOT-analys
 • Teknikutveckling/Utrustningsbehov
 • Marknadsföring/Resurser