Hållbarhetsarbete - en del av vårt DNA

Att verka för ett hållbart samhälle är en del av vårt DNA. Med gedigen kunskap, innovativa lösningar och modern teknik bidrar vi till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns.

"Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna”, sa vår grundare Ragnar Sellberg för många år sedan. I dag är de orden mer aktuella än någonsin. I över 80 år har Ragn-Sells arbetat med insamling, behandling, återvinning och sanering av många typer av avfall. Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.

Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det tar vi reda på genom väsentlighetsanalyser. Utifrån det som identifieras tar vi fram våra väsentliga hållbarhetsaspekter som ses över löpande för att behålla rätt fokus.