rs_original_var.jpg

Klimat och miljö

Att ändra tankesätt så att samhället ser avfall som en resurs är en grundförutsättning för att göra världen klimatpositiv

Att ändra den nu förhärskande inställningen i samhället från ett avfallsminimeringsproblem till ett fokus på återvinning av kritiska resurser är nödvändigt för att vi ska kunna göra världen klimatpositiv, dvs en värld där vi binder in mer utsläpp än vad som släpps ut.

Sättet vi arbetar på, hur vi hanterar risker, vad vi erbjuder våra kunder och hur vi förnyar oss är viktiga faktorer för hanteringen av vår miljöpåverkan. 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Vårt mål är att:

  • Den etablerade avfallshierarkin har ersatts med en resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära resurser. 
  • Vi har reducerat CO2e-utsläppen* från vår verksamhet och våra anläggningar i linje med eller bättre än Parisavtalet.

Läs om vårt arbete inom Klimat och miljö i Ragn-Sells hållbarhetsrapport på  ragnsells.com