Hållbarhet - ansvarsfulla relationer

Ansvarsfulla relationer

Partnerskap och samverkan med andra är nödvändigt för att omvandla dagens linjära ekonomi till ett cirkulärt samhälle

Vår samverkan med andra marknadsaktörer, politiker och företagsledare har stor betydelse för oss. Det stimulerar till tekniska framsteg, innovation och ambitiösa initiativ som gör oss ledande inom utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. Vi arbetar hårt för att säkra en hållbar leveranskedja och vi strävar alltid efter att gå längre än enbart efterlevnad.

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Vårt mål är att:

  • Genom samarbeten och i partnerskap med våra affärspartners och samhället utveckla och implementera förfinade och värdeskapande cirkulära lösningar i syfte att öka materialåtervinningen och undvika utsläpp.
  • Avsättningen av vårt nedströmsmaterial på världsmarknaden övervakas och granskas för att säkerställa lagefterlevnad i alla led, och där Ragn-Sells är normen i samhället.
  • Minst 50% av våra inköp ska komma från återvunna material och produkter.

Läs om vårt arbete inom Ansvarsfulla relationer i Ragn-Sells hållbarhetsrapport på  ragnsells.com