7 mål header.jpg

Våra hållbarhetsmål

Ragn-Sells stödjer aktivt Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. Vår ambition är att vara klimatpositiva 2030 och att driva på omställningen till ett samhälle baserat på cirkulära principer i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

  • I praktiken betyder det att vi till 2030 har minskat våra egna koldioxidutsläpp med minst 50 % jämfört med 2019.

  • Dessutom kommer vi att utveckla och implementera nya cirkulära lösningar tillsammans med våra affärspartners så att koldioxidutsläpp undviks eller lagras någon annanstans.

För att säkerställa att vi når vår ambition att vara klimatpositiva 2030 har vi identifierat 7 mål:

Mångfald
Kulturen i Ragn-Sells är inkluderande och icke-diskriminerande och där mångfald och en balanserad könsfördelning bland företagets chefer är normen.

Säkerhet i allt vi gör
Vårt säkerhetsarbete är branschledande och vi uppfattas som en förebild.

Fokus på resurser i stället för avfall
Den etablerade avfallstrappan har ersatts med en resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära material.

Reducera CO2e utsläpp
Ragn-Sells har reducerat CO2e-utsläppen från vår verksamhet och våra anläggningar i linje med eller bättre än Parisavtalet.

Cirkulära lösningar
Genom samarbeten med våra affärspartners och samhället utvecklar och implementerar vi innovativa och värdeskapande cirkulära lösningar i syfte att öka materialåtervinningen och minska utsläppen.

Transparenta materialflöden
Avsättningen av vårt nedströmsmaterial på världsmarknaden övervakas och granskas för att säkerställa lagefterlevnad i alla led, och där Ragn-Sells är normen i samhället.

Återvunnet material i våra inköp
Minst 50% av våra inköp ska komma från återvunna material och produkter.