Organiskt avfall

Ragn-Sells anläggningar tar hand om organiskt avfall som matavfall från livsmedelsindustrin, butiker, restauranger, avloppsslam och andra typer av organiska slammer.

Det livsmedelsrelaterade avfallet från butiker, restauranger och livsmedelsindustri kan till exempel komposteras. Då får man en mycket näringsrik slutprodukt som bland annat kan användas vid tillverkning av jordförbättringsmedel.

Vi har också lång erfarenhet av hantering och spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark. Då avloppsslam används på åkermark återförs dess innehåll av näringsämnen till kretsloppet.

Sortera ditt avfall rätt

I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Guiden är anpassad till våra företagskunder och BRF:er.

Ny syn på avfall

Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har producerat, om och om igen.