Slurry_Roma_0.jpg

Organiskt avfall

Ragn-Sells anläggningar tar hand om organiskt avfall som matavfall från livsmedelsindustrin, butiker & restauranger, avloppsslam och andra typer av organiska slammer.

Det livsmedelsrelaterade avfallet från butiker, restauranger och livsmedelsindustri kan till exempel komposteras. Då får man en mycket näringsrik slutprodukt som bland annat kan användas vid tillverkning av jordförbättringsmedel.

Vi har också lång erfarenhet av hantering och spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark. Då avloppsslam används på åkermark återförs dess innehåll av näringsämnen till kretsloppet.

Läs mer om växtnäring