En hållbar lösning för avloppsslam

Avloppsslam är en restprodukt från kommunala avloppsreningsverk. Det är också en fantastisk växtnäringsresurs. Vi hjälper till att återföra värdefulla resurser från slam för ökad tillväxt i jordbruk.

Genom kvalitetssäkrad spridning av avloppsslam på åkermark minskar vi behovet av att bryta jungfrulig fosfor från vår jord. Förutom fosfor innehåller slam även resterande makro- och mikronäringsämnen. Avloppsslammet kommer från två olika delar i reningsprocessen hos ett avloppsreningsverk, dels det biologiska steget (där mikroorganismer tar bort kväve och organiskt material från vattnet) och dels från det kemiska fällningsledet (då järn eller aluminium tillsätts för att binda fosfor). Slammet går in i en rötkammare och rötas med hjälp av mikroorganismer. I rötkammaren bildas även biogas som kan används som fordonsbränsle. I slutsteget avvattnas det rötade slammet till mellan 20 och 30 % torrsubstanshalt, slammet liknar då jord till utseendet. Efter att vi kvalitetssäkrat, hygieniserat och mellanlagrat, sprids det godkända slammet med hög leveranssäkerhet ut på åkermark. 

 

Det ska vara enkelt för våra kunder - därför sköter vi allt från jordprovtagning, kontakt med kommunen, leverans, spridning och dokumentation. 

1. Leveransavtal tecknas med Ragn-Sells. Lämpliga skiften väljs ut. 
2. Vi tar jordprover.
3. Vi skickar information till kommunens miljökontor.
4. Vi kommer överens om tidpunkt för leverans och spridning.
5. Leverans sker till valda upplagsplatser.
6. Slammet sprids av Ragn-Sells om inte annat avtalats.
7. Vi förser kund med dokumentation efter spridning.

Vad är de stora fördelarna med slamspriding?

Slammet innehåller alla makro- och mikronäringsämnen en växt behöver. Vid en spridning medföljer vanligtvis ca 110 kg fosfor och 200 kg totalkväve varav 40 kg ammoniumkväve. Dessutom innehåller slam mellan 60-75 % organiskt material.

Oönskade ämnen i slammet?

Slam får ej spridas om det överstiger Sveriges högt uppsatta gränsvärden. REVAQs mål för reningsverken är att kadmium inte ska tillåtas öka i jordbruksmark. Ca 95% av läkemedel i avloppet hamnar i våra sjöar och hav. Resten fastnar i slammet och bryts till stor del ned av de mikrober som finns i marken. Avloppsslam på åker bidrar inte till spridning av antibiotikaresistens.

Vad är REVAQ-certifierat slam?

Certifieringen säkerställer att slam som sprids på åkermark är av god kvalitet. Reningsverken vill minska mängden oönskade ämnen innan de når verket men förbinder sig även att följa REVAQs hårdare villkor vid spridning. REVAQ ska ge full spårbarhet och alla spridningar registreras i en kartdatabas.

Var i växtföljden passar slam?

Inför sådd av höstoljeväxter och vårsäd passar slam utmärkt eftersom slamgivan sällan begränsas av kväveinnehållet. Det är också fördelaktigt att sprida slam vid brott av träda eller vall. Sprider du inför sådd av höstsäd kan givan begränsas av slammets innehåll av ammoniumkväve.

Avsättning av slammat spannmål

Spannmålshandlare har olika krav på mottagning av spannmål. Kontrollera vad som gäller hos din handlare.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter