Flygaska_Hogbytorp_0_1.jpg

Ask- och slaggbehandling

Ragn-Sells tar emot stora mängder aska och slagg från energianläggningar och industrier. Beroende på askornas egenskaper och ursprung kan de antingen återföras till skogsmark eller ingå i jordtillverkning, användas som konstruktionsmaterial till vägar eller sluttäckningsmaterial på deponier. Vissa askor måste behandlas och deponeras.

Aska från avfallsförbränning innehåller tungmetaller och andra miljöstörande ämnen som vi vill få bort ut kretsloppet. Olika askor blandas med varandra och med vatten enligt specifika recept. Resultatet blir ett betongliknande material där föroreningarna ligger fastlåsta. De solidifierade askorna deponeras sedan i vår anläggning Högbytorp, väster om Stockholm.

Bottenaska och slagg från energianläggningar och industrier innehåller metaller som tas omhand och återvinns. Detta sker genom att slaggen körs genom ett speciellt sorteringsverk där både magnetiska och omagnetiska metaller tas tillvara. Det kvarvarande slagg-gruset sorteras i olika storlekar och kan användas som konstruktionsmaterial istället för naturgrus.

Bioaskor innehåller näringsämnen som kan återföras till kretsloppet. Innan de återförs måste de naturligtvis analyseras noggrant så att inga föroreningar följer med. Vi kan återföra näringen genom att sprida aska i skog samt genom jordtillverkning.