En hållbar lösning för cisternbesiktning

Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner måste enligt lag kontrolleras och besiktas minst var sjätte år. Vi hjälper våra kunder att säkerställa cisternens funktion genom rengöring, besiktning och lagning.

Under sin livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Förebyggande arbete är av stor vikt, inte minst ekonomiskt. För att undvika läckage och skador behövs vård och besiktning av kunnig personal. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Vi erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Det uppkomna avfallet körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.

Vi har utrustning och fordon att hantera alla material som kan förvaras i tank.

Besiktning av IBC-tankar

Kontroll av IBC-tankar skall ske med 2,5 års intervall enligt ADR-S 2011:1 kap. 6,5,4,4.

Besiktningen omfattar följande:

  • Täthetsprovning
  • Tryckprovning
  • Kontroll av yttre beskaffenhet
  • Kontroll av driftsutrustning
  • Märkning av tanken – IBC behållaren

Viktig information!
Gäller fr.o.m. 1 jan 2022 för din cistern

Information från Naturvårdsverket; NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller f.r.o.m. 1 jan 2022. Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd. Ta del av föreskriften Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)

Boka cisternkontroll

Ragn-Sells erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner och oljetankar. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter