Ragn-Sells erbjuder kontroll av er cistern

En hållbar lösning för cisternbesiktning

Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner måste enligt lag kontrolleras och besiktas var sjätte år. Vi hjälper våra kunder att säkerställa cisternens funktion genom rengöring, besiktning och lagning.

Under sin livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Förebyggande arbete är av stor vikt, inte minst ekonomiskt. För att undvika läckage och skador behövs vård och besiktning av kunnig personal. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Vi erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Det uppkomna avfallet körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.

Vi har utrustning och fordon att hantera alla material som kan förvaras i tank.

Kontroll av IBC-tankar skall ske med 2,5 års intervall

Besiktning av IBC-tankar

Kontroll av IBC-tankar skall ske med 2,5 års intervall enligt ADR-S 2011:1 kap. 6,5,4,4.

Besiktningen omfattar följande:

  • Täthetsprovning
  • Tryckprovning
  • Kontroll av yttre beskaffenhet
  • Kontroll av driftsutrustning
  • Märkning av tanken – IBC behållaren

Viktig information! Gäller f.r.om 1 jan 2022 för din cistern

Information från Naturvårdsverket; NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller f.r.om 1 jan 2022. Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd. Ta del av föreskriften Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)

Boka cisternkontroll hos Ragn-Sells

Boka cisternkontroll

Ragn-Sells erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner och oljetankar. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Akut avloppsstopp

Ring oss vid akut stopp

Råkat ut för stopp i avloppet? Ragn-Sells erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag hjälp vid akut avloppsstopp.

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas