Tillvaratagande av resursen avloppsslam

Sammanfattning av White Paper "Tillvaratagande av resursen avloppsslam"

Ragn-Sells anser att återföringen av näringsämnen från avloppsslam till åkermark måste öka kraftigt. Återföring minskar användandet av ändliga jungfruliga resurser, vars brytning är behäftad med stora miljö- och säkerhetsproblem.

Idag tas bara en tredjedel av näringsämnena i svenskt avloppsslam tillvara och gör nytta i lantbruket på nytt, medan resten förspills. Ragn-Sells vill att riksdagen lagstiftar om tydliga, långsiktiga och ambitiösa mål för återföring av näringsämnen från avloppsslam.

Målet för Ragn-Sells arbete är:

  • Att öka andelen återförd fosfor för att minska brytningen av jungfrulig fosfor.
  • Att få till stånd lagstiftning med krav på fosforåterföring från avloppsslam till åkermark och annan produktiv mark.
  • Att öka tillvaratagandet av kväve för att minska behovet av kväve i form av handelsgödsel.
  • Att endast den återvinning av fosfor som faktiskt ersätter jungfrulig råvara ska räknas som uppfyllande av lagkravet.
  • Att få till stånd lagstiftning som kräver att fosfor utvinns ur askan och återförs till jordbruket om avloppsslam förbränns.
  • Att spridningen av avloppsslam direkt på åkermark ska ske på ett kvalitetssäkrat och hållbart sätt.
  • Att avloppsslam ska användas på så sätt att näringsämnen inte i onödan riskerar att läcka ut i vattendrag, sjöar och hav och bidra till övergödning.

Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar.