EL2I9537_edit.jpg

Vatten och slam från industrin

Ragn-Sells huvudmål vid behandling av förorenade vatten och slam är att skilja ut föroreningarna från vattnet, så att det blir så rent att det utan problem för miljön kan släppas ut i en recipient efter behandling. Detta sker med en rad olika tekniker och metoder beroende på typ av föroreningar.

Slam och avskilda föroreningar i vatten från industriprocesser är ofta koncentrat av metaller eller organiska föreningar som bör tas ur kretsloppet genom lämplig deponering eller destruktion.

Ett mål för Ragn-Sells är att alltid hitta vägar till materialåtervinning eller energiutvinning. En del avskilda slammer kan utnyttjas för återställning av deponier eftersom det ofta är täta material som passar bra i en slutåterställning, en del kan förbrännas och ge el och värme, medan andra som vissa fiberslammer kan ingå i jordtillverkning. För oss är det viktigt att all återvinning sker med hög kunskap om vad som är bra för miljön.