Ragn-Sells Brunsa är en mobil enhet för vattenrening

En hållbar lösning för vattenrening

Ragn-Sells erbjuder mobila reningsenheter som motsvarar miljömyndighetens krav på rening. Vår omfattande erfarenhet på området gör att du kan känna dig säker på att vi erbjuder de bästa lösningarna på marknaden.

6.3, 6.B, 9.4, 11.6, 12.2, 12.4, 14.1, 14.2, 15.1, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Anläggningsarbeten såsom schaktning, sprängning, borrning, upplag av bergmassor m.m. ger ofta upphov till vattenproblematik i form av s.k. Länshållningsvatten. Detta överskottsvatten kan utgöras av exempelvis regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten, borrkax eller liknande med varierande föroreningsgrad.

Efter lokal rening och kontroll får vattnet avledas till recipient eller till kommunens reningsverk. Ragn-Sells kan utifrån given kravbild hjälpa er med den lokala reningen, vi har flera olika typer enheter för uthyrning.  Vi ansvarar för etablering/ idriftsättning, löpande kontroll/service och avetablering.

Önskas rådgivning rörande vattenreningstekniker, miljölagstiftning, anmälansärende, medverkan vid samråd m.m. har vi expertkompetens inom området och bistår gärna med hjälp.

Ragn-Sells hjälper er gärna att föreslå den bästa lösningen för ert projekt. Kontakta Jörgen Svensson, 070-927 27 36 eller mobilatjanster@ragnsells.com

Brunsa, Slam- och Oljeavskiljning

Slam- och Oljeavskiljning - Brunsa

Vi erbjuder mobila containrar för plan- och lamellsedimentering med olika kapacitet såsom avskiljning av partikulärt bundna föroreningar i sand, lera, jord och/eller flockbildningar med högre densitet än vatten. Strömningsförhållandena i containrarna medger även god gravimetrisk oljeavskiljning för olja i fri fas.

Metallutfällning

Metallutfällning

Kemisk fällning-/ flockning har god effekt för att reducera tungmetaller såsom arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. Behandlingen sker i olika steg med tillsats av lämplig fällningskemikalie följd av polymer som effektivt binder ihop de neutraliserade flockarna för att därefter sedimentera.

Ragn-Sells renar organiska miljögifter

Rening av organiska miljögifter

Med hjälp av bl.a. partikelfiltrering med aktivt kol kan vi rena vattnet från en mängd olika lösa organiska ämnen genom s.k. adsorption. Vi arbetar ständigt med att finna nya tekniker och för PFAS-rening samarbetar vi med Chromafora.

Ragn-Sells erbjuder vattenprovtagning och kontroll

Vattenprovtagning/kontroll

Kravbilden för vattenprovtagning och kontroll varierar beroende på projektets omfattning. Större projekt förordar flödesproportionell provtagning och att flöde, pH, turbiditet loggas för att erhålla mätvärden i realtid samt att skriftliga månadsrapporter rapporteras till tillsynsmyndigheten. Vi kan erbjuda anpassade mätutrustningar, utbildade provtagare samt sammanställa analys- och månadsrapporter.

Lakvattendamm på Högbytorp

Muddring och avvattningstjänster

Vi erbjuder muddringstjänster av dagvattendammar, lakvattendammar och andra typer uppsamlingsmagasin. Vi arbetar med den senaste tillgängliga tekniken som finns på marknaden.

Tre viktiga anledningar att välja oss

Hållbar hantering

Hållbar hantering

Med mobila enheter minskar miljöpåverkan.

Kompetens

Kompetens

Vi kan vattenrening och lagstiftningen.

Nationell hantering

Nationell hantering

Vi kan hjälpa er i hela Sverige.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas