En hållbar lösning för vattenrening

Ragn-Sells erbjuder mobila reningsenheter som motsvarar miljömyndighetens krav på rening. Vår omfattande erfarenhet på området gör att du kan känna dig säker på att vi erbjuder de bästa lösningarna på marknaden.

Anläggningsarbeten såsom schaktning, sprängning, borrning, upplag av bergmassor m.m. ger ofta upphov till vattenproblematik i form av s.k. Länshållningsvatten. Detta överskottsvatten kan utgöras av exempelvis regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten, borrkax eller liknande med varierande föroreningsgrad.

Efter lokal rening och kontroll får vattnet avledas till recipient eller till kommunens reningsverk. Ragn-Sells kan utifrån given kravbild hjälpa er med den lokala reningen, vi har flera olika typer enheter för uthyrning.  Vi ansvarar för etablering/ idriftsättning, löpande kontroll/service och avetablering.

Önskas rådgivning rörande vattenreningstekniker, miljölagstiftning, anmälansärende, medverkan vid samråd m.m. har vi expertkompetens inom området och bistår gärna med hjälp.

Slam- och oljeavskiljning - Brunsa

Vi erbjuder mobila containrar för plan- och lamellsedimentering med olika kapacitet såsom avskiljning av partikulärt bundna föroreningar i sand, lera, jord och/eller flockbildningar. Strömningsförhållandena i containrarna medger även god gravimetrisk oljeavskiljning för olja i fri fas.

Metallutfällning

Kemisk fällning-/ flockning har god effekt för att reducera tungmetaller såsom arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. Behandlingen sker i olika steg med tillsats av lämplig fällningskemikalie följd av polymer som effektivt binder ihop de neutraliserade flockarna för att därefter sedimentera.

Rening av organiska miljögifter

Med hjälp av bl.a. partikelfiltrering med aktivt kol kan vi rena vattnet från en mängd olika lösa organiska ämnen genom s.k. adsorption. Vi arbetar ständigt med att finna nya tekniker och för PFAS-rening samarbetar vi med Chromafora.

Vattenprovtagning/kontroll

Kravbilden för vattenprovtagning och kontroll varierar beroende på projektets omfattning. Vi kan erbjuda anpassade mätutrustningar, utbildade provtagare samt sammanställa analys- och månadsrapporter.

Muddring och avvattningstjänster

Vi erbjuder muddringstjänster av dagvattendammar, lakvattendammar och andra typer uppsamlingsmagasin. Vi arbetar med den senaste tillgängliga tekniken som finns på marknaden.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter