Ragn-Sells sugbil och spolbil

En hållbar lösning för spol och sugtjänster

Med ett stort kunnande och modern teknik hjälper vi våra kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Dessutom hanterar vi och återvinner avfallet på ett hållbart sätt.

Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi både hanterar avfallet samt erbjuder kompletta Vatten- och avloppslösningar för rörinspektioner, slamsugning och spolningar av spill- och dagvattensystem. 

Till vår hjälp har vi modern utrustning som kan hantera många olika typer av situationer och uppkomna problem. Vi använder till exempel modern filmteknik vid inspektion och besiktning av rör och vi har kombibilar som både kan utföra slamsugning och högtrycksspolning. 

I vårt förebyggande arbete hjälper vi våra kunder att göra preventiva insatser för att undvika störningar i sitt avloppssystem. För att alltid kunna hjälpa våra kunder när de behöver oss har vi jour vid akuta situationer.


Hållbar och säker underhållsspolning med polymer

Efter underhållsspolningar och andra typer av rensningar i ledningsnätet märks ofta förhöjda metallhalter i reningsverkets slam. Den extra belastning av metaller som kommer till reningsverken beror på att så kallat släppvatten innehåller partikelbundna metaller som sedimenterar långsamt, men även att metaller i sediment förs vidare vid spolning.

För att förhindra och minska belastningen på reningsverken har vi möjlighet att på arbetsplatsen tillsätta en polymerblandning för att avskilja tungmetaller från vattnet. Denna metod möjliggör att vi bara behöver transportera föroreningarna och kan släppa tillbaka spillvattnet tillbaka på vattenledningen. Minskade transporter ger en positiv klimatpåverkan.

VA-tjänster för fastigheter

VA-tjänster för fastigheter

Rena rör håller längre. Genom att preventivt arbeta med underhållsspolning kan man som fastighetsägare göra stora besparingar. Vi utför stamspolningar, rörinspektion, rörfräsning i både flerfamiljshus och villor. Behöver ni akut hjälp finns vi tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.

Ring oss vid akut stopp i avloppet

Ring oss vid akut stopp

Råkat ut för stopp i avloppet? Ragn-Sells erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag hjälp vid akut avloppsstopp.

VA-tjänster på byggen

VA-tjänster på byggen

På en byggarbetsplats kan det uppkomma flera olika behov av spol och sugtjänster. Vi kan t ex hjälpa till med avvattning/sedimentering genom Brunsor, sugning av dagvattenbrunnar, rörfräsning och rörinspektioner. Behöver ni tömma byggtoaletter finns vi tillhands.

Avlopp420x260.jpg

Hetvattenspolning

Det är inte ovanligt att exempelvis restauranger får problem med stopp i avloppen. Med tjänsten hetvattenspolning löser Ragn-Sells upp fett och annat avfall som stelnat av kallt vatten i ledningar. Kontakta oss för underhållsspolning redan innan det blir ett större problem.

Dokumenterad inspektion

Dokumenterad inspektion

Vi använder modern filmteknik vid inspektion och besiktning av rör. Allt sparas digitalt i fem år. På så sätt kan våra kunder enkelt få tillgång till sitt material och inte behöva arkivera papper och USB-minnen.

Sanering av farligt avfall

Sanering av farligt avfall

Har det varit verksamhet i fastigheten som genererat farligt avfall i rören och avloppssystemet kan vi sanera och omhänderta det farliga avfallet på ett säkert och hållbart sätt. Det kan t ex. vara ett laboratorium, tandläkarmottagning eller liknande.

Kundportalen - För ett enklare samarbete

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter