provtagning.jpg

Förorenade marker blir rena områden

Vi hjälper våra kunder att omvandla förorenade områden till rena områden - från miljöskuld till värdefull mark. Vi tar ansvar för hela processen och levererar resultat med hög kvalitet.

Oavsett om det är på grund av krav från miljömyndigheter eller i samband med en exploatering av områden så är förorenade marker ett problem. Vi hjälper till genom hela processen; från riskbedömning till åtgärd. Vi tar också ansvar för myndighetskontakter, slutrapport och eventuella krav på efterkontroll.  

Först identifieras föroreningssituationen och ett åtgärdsförslag tas fram. Därefter efterbehandlas det förorenade området enligt de åtgärdsmål som finns. 

För våra kunder som ser fördelarna med en cirkulär återanvändning av den förorenade marken har vi en lösning som sänker kostnaderna och förflyttar avfall uppåt i avfallshierarkin genom rengöring och behandling. På så sätt minimerar vi miljöpåverkan och minskar brytningen av jungfruligt material, något som våra kunder kan dra nytta av i sina egna miljö- och klimatambitioner. 

Mobila enheter för behandling av förorenade massor