Mark & vatten
TerraFutura™ gör förorenade marker rena

TerraFutura™ gör förorenade marker rena

Från miljöskuld till värdefull mark – genom TerraFutura™ hjälper vi våra kunder att omvandla förorenade områden till rena områden. Vi tar ansvar för hela processen och levererar resultat med hög kvalitet.

Oavsett om det är på grund av krav från miljömyndigheter eller i samband med en exploatering av områden så är förorenade marker ett problem. Vi hjälper våra kunder genom hela processen; från riskbedömning till åtgärd. Vi tar också ansvar för myndighetskontakter, slutrapport och eventuella krav på efterkontroll.  

TerraFutura Total™ genomförs i två faser. Först identifieras föroreningssituationen och ett åtgärdsförslag tas fram. Därefter efterbehandlas det förorenade området enligt de åtgärdsmål som finns. Vi samarbetar med aktörer med lång erfarenhet inom olika specialistområden för att säkerställa att hela tiden leverera resultat med hög kvalitet.  

TerraFutura Wash™ vänder sig till kunder som ser fördelarna med en cirkulär återanvändning av den förorenade marken. Genom vår lösning sänker vi kostnaderna och förflyttar avfall uppåt i avfallshierarkin genom rengöring och behandling - samtidigt som vi minimerar brytningen av jungfruligt material. Genom det minimerar vi miljöpåverkan, något som våra kunder kan dra nytta av i sina egna miljö- och klimatambitioner. 

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom Mark & vatten samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.B, 9.1, 11.6, 11.A, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 14.2 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling