Tre viktiga näringsämnen att återvinna

Ragn-Sells och EasyMining har utvecklat tre patenterade metoder för att återvinna och återanvända fosfor, kväve och kalium som alla används i gödselmedel och är kritiska för jordbruket.

27 mars 2023

Nuvarande utvinning och hantering av de tre näringsämnena är problematisk och bidrar i hög grad till klimatförändringarna, förorenar miljön, förgiftar människor och tänjer på jordens planetära gränser.1   

- Lösningen är att börja återvinna och återanvända de näringsämnen som vi redan har producerat i stället för att slänga dom och hela tiden producera nya gödselmedel från jungfruliga resurser. Det är därför vi har utvecklat de tre cirkulära lösningarna Ash2Phos för fosfor, Aqua2N för kväve och Ash2Salt för kalium, säger Anna Lundbom, marknadschef på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. 

Cirkulära lösningar ersätter tidigare problematiska metoder

I dagens linjära ekonomi produceras fosfor-, kväve- och kaliumkomponenter för gödselmedel2 med traditionella metoder som på olika sätt är djupt problematiska.

Ash2Phos – återvinning av fosfor

Fosfor kommer från fosfatmineral som utvinns genom gruvdrift (framför allt i Marocko och Ryssland). Förutom att utvinningen orsakar stor klimatpåverkan, är de flesta fosforreserverna kontaminerade med stora mängder kadmium och uran, vilket är svårt och kostsamt att få bort. Trots det, ser man inte till att ta hand om fosforn som redan finns i omlopp. Avloppsslam är rikt på fosfor men stora mängder återanvänds inte alls idag.. Ash2Phos tekniken extraherar mer än 90 procent av fosforn från förbränt avloppsslam samtidigt som den tar bort de flesta föroreningar.

Processen för att kunna bygga en anläggning för återvinning av fosfor pågår just nu i Schkopau, Tyskland. Ambitionen är att ha en anläggning i drift 2025. Parallellt pågår en ansökan för en liknande anläggning i Helsingborg.

Läs mer om anläggningen i Schkopau här.

Aqua2N – återvinning av kväve

Idag produceras kvävegödselmedel genom en metod som fångar upp kväve från atmosfären. Metoden utvecklades i början av 1900-talet och är känd för att orsaka mer än två procent av de globala växthusgasutsläppen. Ändå släpps kvävet i avloppsvattnet tillbaka ut i luften genom dagens reningsmetoder. Det Aqua2N-tekniken gör är att fånga upp kvävet i reningsanläggningens avloppsvatten och omvandla det till ammoniumsulfat som omedelbart kan användas som mineralgödsel inom lantbruket.

I januari 2023 avslutade EasyMining ett två-årigt pilotprojekt för Aqua2N och nu pågår ett arbete för att realisera planer på en större anläggning. Arbetet med att utveckla en produkt för ammoniumsulfat kommer också att fortsätta.

Läs mer om pilotprojektet RE-Fertilize här.

Ash2Salt – återvinning av kalium

Kalium är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel och utvinns idag genom gruvdrift, främst i Kanada, Ryssland och Vitryssland. Även denna metod orsakar stora klimatutsläpp. Ash2Salt-tekniken extraherar kalium (salt) från flygaska, en biprodukt från energiproduktion från förbränning av avfall. Fram tills nu har flygaska deponerats och råvarorna i askan har därmed slösats bort.

I april 2023 invigs Ragn-Sells första Ash2Salt-anläggning för återvinning av kalium från flygaska. Flera fjärrvärmeproducenter har redan tecknat kontrakt för att leverera flygaska till anläggningen.

Läs mer om världens första Ash2Salt-anläggning här.

1. Begreppet “planetära gränser” handlar om miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. Alla dessa processer påverkas av människans aktiviteter. För var och en av miljöprocesserna försöker forskare definiera säkra gränsvärden, utifrån dagens vetenskapliga underlag. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar inträffar. Källa: wwf

2. Med gödselmedel och gödningsmedel avses ofta samma sak, och i begreppen ingår handelsgödsel och mineralgödsel. Med mineralgödsel menas gödsel som härstammar från mineraler och är oorganisk. Mineralerna kan ha sitt ursprung i naturliga, geologiska källor, som berg- eller saltavlagringar. Hit hör bl.a. kaliumsalt och fosforavlagringar. Industriellt tillverkade gödselmedel kallas generellt konstgödsel. Hit hör många kvävegödselmedel. Källa: Jordbruksverket

Innovationer för framtiden

EasyMining är ett dotterbolag till Ragn-Sells som forskar och utvecklar metoder för att ta tillvara och återvinna viktiga näringsämnen.