Utfasning och reglering av PFAS

Sammanfattning positionspapperet: "Utfasning och reglering av PFAS"

Uppdaterad senast 2022-10-12 | PFAS, en stor grupp syntetiska ämnen med en lång rad användningar i samhället, är ett växande problem. Dels tyder allt mer forskning på att PFAS-ämnen är skadliga för vår hälsa och miljö, dels bryts de ned oerhört långsamt och anrikas i omgivningen. De senaste åren har PFAS-ämnen upptäckts på allt fler ställen.

Den stora majoriteten av ämnena i PFAS-gruppen är såväl tillåtna som billiga att använda. Den ständiga tillförseln av PFAS i samhället gör det omöjligt för aktörer i slutet av dagens värdekedja, som avfallsbolag, att hindra dem från att nå ut i miljön.

Därför krävs åtgärder för att begränsa användningen kraftigt, flytta kostnaden för hanteringen av PFAS till den som använder ämnena och understödja utvecklingen av metoder som hindrar PFAS från att hamna i närmiljö, mat och dricksvatten.

Ragn-Sells anser att:

  1. verka för att enbart användning av PFAS som är avgörande för samhället ska tillåtas, och bara under förutsättning att inga alternativ finns.
  2. verka för att prissättningen av PFAS återspeglar samhällets totala kostnad, samt att kostnaden hamnar på den som sätter ämnena på marknaden i enlighet med principen om att förorenaren betalar.
  3. skyndsamt införa tillfälliga gränsvärden för utsläpp av PFAS till vatten med utgångspunkt i EU:s dricksvattendirektiv, samt en tillfälligstandard för mätning.
  4. kartlägga förekomsten av PFAS i produkter och avfallsströmmar.
  5. lansera en riktad satsning att ta fram kostnadseffektiva lösningar för att få bort PFAS ur samhällets kretslopp och möjliggöra återvinning av avfall som innehåller PFAS.
  6. fastställa tydliga riktlinjer för PFAS i vatten från aktiva avfallsanläggningar, avslutade deponier och konstruktionsprojekt där avfall används som byggmaterial.

Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar.