Inert material

Ragn-Sells vill inte att något ska gå till spillo. Går det att återanvända och återvinna ser vi till att det blir så. Vi behandlar och återvinner s.k. inerta massor på våra egna anläggningar.

Vi sorterar ut rena, inerta material som betong, asfalt och sten och krossar dem till användbara fraktioner. Armering från betong sorteras ut och metallåtervinns. Uppsopad sandningssand och förorenad makadam från banvallar tvättas rent och återanvändas.

Materialet kan sedan användas till nya vägar, dränering eller jordförbättring. Rena jordar och leror från schaktmassor kan efter tillsats av jordförbättringsmaterial såsom kompostrest användas till gräsmattor, golfbanor eller rabatter.

Sortera ditt avfall rätt

I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Guiden är anpassad till våra företagskunder och BRF:er.