Arbete_pa_deponi_0_4.jpg

Deponi

Ibland är det omöjligt att återvinna eller utvinna energi ur ett material. Förorenat avfall som inte kan eller bör återvinnas eller energiutvinnas måste deponeras.

Tungmetaller och andra miljögifter förorenar material och jordar, och i vissa processer inom industrin bildas giftigt avfall som inte går att återvinna eller destruera. De här gifterna måste lyftas ur kretsloppet och då återstår deponering av avfallet. Vi förbehandlar och deponerar avfallet enligt gällande tillstånd och lagstiftning. Våra deponier uppfyller alla de krav som lagstiftningen ställer på säkerhet, och vi renar lakvattnet enligt de hårda krav som ställs på deponier idag.

Den deponigas som bildas används till uppvärmning och processenergi på vår egen anläggning, och vi säljer även gasen till närliggande samhällen för värmeproduktion. Gas från vår deponi i Högbytorp värmer upp hela det närliggande samhället Bro under större delen av året.

Om du inte är säker på vad ditt avfall innehåller kan vi hjälpa dig med alla analyser, laktester, karakteriseringar m m, som behövs för att kunna göra en godkänd deponering. På våra anläggningar kan vi även lagra material medan analyser och utredningar utförs.

Du får all nödvändig dokumentation av oss, alltifrån vågsedlar till kvitto på hur omhändertagandet skett till analyssvar inklusive klassning.