Reningståget

Allt tydligare krav ställs från myndigheter på bättre hantering av vattensamlingar med svår länshållning. Som t.ex. schakter med dåligt schaktvatten (grundvatten, dagvatten etc.) som inte får släppas vidare till kommunens vattenledningsnät.

Vi erbjuder reningståget - sediment- och vattenrening för byggarbetsplatser. Tåget består av mobil sediment- och oljeavskiljning (Brunsa) som enkelt parallellkopplas till buffertmagasin. Den anpassas efter befintliga vattenflöden, partikel- och föroreningssituationen samt lokala krav. Kan kompletteras efter behov med filterenheter anpassade för olika filtermedia. Kan även kompletteras med pH justering, flödesmätning. Kombifilter kan anslutas.

Tjänsten kan användas vid grumligt vatten, vid för mycket finpartiklar i vattnet samt för rening av vatten som kontaminerats av olja, PAH, tungmetaller med mera.

Tjänsten är flexibel och anpassningsbar efter kundens behov.

Exempel: Kraftigt förorenad byggarbetsplats

Kraftigt förorenad byggarbetsplats

1 Kraftigt kontaminerad schaktgrop (oljor och tungmetaller)
2 Pump
3 Bufferttank
4 Brunsa
5 Filterenhet 1
6 Filterenhet 2 (vid behov)
7 Fritt från partiklar, föroreningar och oljor - vatten kan släppas på dagvattennätet