Rent_Dagvatten_0_3.jpg

Geotuber - för separering av vatten och slam

Vid anläggningsarbeten är det vanligt att det uppkommer förorenat vatten som måste renas innan det kan ledas till en recipient.

Vi erbjuder geotuber för separering av vatten och slam i exempelvis mindre laguner, lakvattendammar, reningsbassänger och vattendrag under pågående verksamhet. Geotuber används för avskiljning av sediment/slam och vatten med tekniken ”Pumpas in – svettas ut”. Utrustningen består av geotuber samt flotte med sugutrustning.

Exempel: Vattenspegling vid motorväg

 Vattenspegling vid motorväg

1. Kontaminerat vatten från vägbanor
2. Slam samlas på botten
3. Flotte med sugutrustning
4. Bufferttank för utjämning av flöde
5. Polymerinblandning
6. Ragn-Sells Geotub
7. Rent vatten går tillbaka till vattenspegeln