Spridning av slam på en åker som växtnäringsresurs

En hållbar lösning för avloppsslam

Avloppsslam är en restprodukt från kommunala avloppsreningsverk. Det är också en fantastisk växtnäringsresurs. Vi hjälper till att återföra värdefulla resurser från slam för ökad tillväxt i jordbruk.

2.4, 6.3, 6.6, 9.1, 9.4, 11.5, 12.2, 12.4, 12.6, 14.1, 14.2

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Genom kvalitetssäkrad spridning av avloppsslam på åkermark minskar vi behovet av att bryta jungfrulig fosfor från vår jord. Förutom fosfor innehåller slam även resterande makro- och mikronäringsämnen. Avloppsslammet kommer från två olika delar i reningsprocessen hos ett avloppsreningsverk, dels det biologiska steget (där mikroorganismer tar bort kväve och organiskt material från vattnet) och dels från det kemiska fällningsledet (då järn eller aluminium tillsätts för att binda fosfor). Slammet går in i en rötkammare och rötas med hjälp av mikroorganismer. I rötkammaren bildas även biogas som kan används som fordonsbränsle. I slutsteget avvattnas det rötade slammet till mellan 20 och 30 % torrsubstanshalt, slammet liknar då jord till utseendet. Efter att vi kvalitetssäkrat, hygieniserat och mellanlagrat, sprids det godkända slammet med hög leveranssäkerhet ut på åkermark. 

Återföring av fosfor som växtnäring

Så här går slamspridning till

Det ska vara enkelt att sprida slam. Därför sköter vi allt från jordprovtagning, kontakt med kommunen, leverans, spridning och dokumentation. För oss är det viktigt att ta helhetsansvar och att det blir smidigt för dig som kund.

1. Leveransavtal tecknas med Ragn-Sells säljare. Lämpliga skiften väljs ut. Kunden förser oss med fastighetsbeteckning, kartor och arealer. Vi tittar även på tänkbara upplagsplatser.
2. Vi tar jordprover, i första hand med avseende på fosforklass och kadmiumhalt.
3. Ragn-Sells skickar information om slamspridning till kommunens miljökontor.
4. Ragn-Sells tar kontakt med kunden angående tidpunkt för leverans och spridning.
5. Leverans sker till valda upplagsplatser.
6. Slammet sprids av Ragn-Sells om inte annat avtalats.
7. Kunden erhåller slutgiltig dokumentation efter spridning som även sparas hos Ragn-Sells.

Slam höjer växtligheten

Vad är de stora fördelarna med slammet?

Slammet innehåller alla makro- och mikronäringsämnen en växt behöver. Vid en spridning medföljer vanligtvis ca 110 kg fosfor och 200 kg totalkväve varav 40 kg ammoniumkväve. Dessutom innehåller slam mellan 60-75 % organiskt material.

Inför sådd av höstoljeväxter och vårsäd passar slam utmärkt

Var i växtföljden passar slam?

Inför sådd av höstoljeväxter och vårsäd passar slam utmärkt eftersom slamgivan sällan begränsas av kväveinnehållet. Det är också fördelaktigt att sprida slam vid brott av träda eller vall. Sprider du inför sådd av höstsäd kan givan begränsas av slammets innehåll av ammoniumkväve.

Certifieringen säkerställer att slam som sprids på åkermark är av god kvalitet

Vad är REVAQ-certifierat slam?

Certifieringen säkerställer att slam som sprids på åkermark är av god kvalitet. Reningsverken vill minska mängden oönskade ämnen innan de når verket men förbinder sig även att följa REVAQs hårdare villkor vid spridning. REVAQ ska ge full spårbarhet och alla spridningar registreras i en kartdatabas.

Slam får ej spridas om det överstiger Sveriges högt uppsatta gränsvärden

Oönskade ämnen i slammet?

Slam får ej spridas om det överstiger Sveriges högt uppsatta gränsvärden. REVAQs mål för reningsverken är att kadmium inte ska tillåtas öka i jordbruksmark. Ca 95% av läkemedel i avloppet hamnar i våra sjöar och hav. Resten fastnar i slammet och bryts till stor del ned av de mikrober som finns i marken. Avloppsslam på åker bidrar inte till spridning av antibiotikaresistens.

Spannmålshandlare har olika krav på mottagning av spannmål

Avsättning av slammat spannmål

Spannmålshandlare har olika krav på mottagning av spannmål. Kontrollera vad som gäller hos din handlare.

Tre viktiga anledningar att välja oss

Återvunnen växtnäring

Återvunnen växtnäring

Slamspridning motverkar brytning av jordens resurser.

Kvalitetssäkrat

Kvalitetssäkrat

Slam är en kontrollerad och säker växtnäringsresurs.

Säker leverans

Säker leverans

Vi sköter allt från planering, leverans och spridning.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter