Komplett partner för offentlig verksamhet

Inom den offentliga sektorn hjälper vi våra uppdragsgivare i sitt miljöarbete. Det innefattar allt från att hitta smarta sorteringslösningar till att hantera farligt avfall på bästa sätt.

offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet innefattar många olika typer av verksamheter; allt från sjukhus till kommunala fastighetsbolag. Vi har en gedigen kunskap i att hantera alla de avfall som kommer från offentlig verksamhet – där det ställs höga krav på miljömedvetenhet och transparens. 

Att hitta smarta sorteringslösningar är en del av vårt arbete med offentlig sektor. Oavsett verksamhet kan vi designa och strategiskt utforma miljöstationer för att underlätta och optimera användandet. Det spar i sin tur både tid och resurser. Vi hanterar alla typer av material från verksamheterna och behandlar och återvinner det utifrån det mest miljövänliga alternativet. 

Genom utbildningar och information inom miljö och återvinning kan vi hjälpa till att utveckla verksamheterna. Vi har också servicetjänster i form av bemanning på plats och kan genom dem hjälpa till med både ingående gods och utgående material i form av avfall. 

Som ett steg i vårt ambition att skapa ett partnerskap med våra kunder har vi bildat ett dotterbolag till Ragn-Sells AB som heter Ragn-Sells KommunPartner AB. Detta bolag är specialiserat på verksamheterna fastighetsrenhållning och slamtömning av enskilda avlopp, fettavskiljare, och kunderna är huvudsakligen kommuner, kommunala bolag och kommunförbund.