Hushållsavfallet är verksamheternas ansvar

Sammanfattning positionspapperet ”Utökat ansvar för kommunerna av producentansvaret för hushållsavfall”

Idag sker diskussioner inom Miljö- och energidepartementet om ett utökat ansvar för kommunerna gällande förpackningar och returpapper samt ”därmed jämförligt avfall” och hushållsavfall. Ragn-Sells har här sammanställt våra ståndpunkter gällande detta. Vi anser att verksamheter ska få möjlighet att ta ansvar för allt sitt eget avfall då detta går helt i linje med PPP (Polluter Pays Principle) - förorenaren betalar. Vilket är en grundprincip som måste värnas.

För att uppnå både de globala hållbarhetsmålen (SDG) och de svenska miljökvalitetsmålen måste avfall beaktas som en resurs där giftfria kretslopp och materialåtervinning krävs för att uppnå ett hållbart samhälle. Här blir långsiktiga spelregler och storskalighet en av förutsättningarna för privata aktörer när det gäller att utveckla innovativa lösningar, i riktning mot en cirkulär ekonomi.

Avfall ska ses som en resurs och efterfrågan på sekundära råvaror måste stimuleras, exempelvis genom att införa krav i regelverket för LOU.

Dagens producentansvarssystem ska utvecklas istället för att avvecklas. Marknaden för producentansvarsmaterial måste fortsätta att vara en separat marknad skild från hushållsavfallet.

Tydliga mål och krav måste ställas på producenterna för att öka både insamling och återvinning, efterfrågan på återvunnet material behöver stimuleras.

I vårt positionspapper ”Utökat ansvar för kommunerna av producentansvaret för hushållsavfall” kan du läs mer om vad Ragn-Sells föreslår och vilka konsekvenser vi identifierat om kommunerna får ett utökat ansvar.