Ragn-Sells: "Deponiskatten har spelat ut sin roll och bör ersättas med ett materialbankstänk"

2018 | Sammanfattning positionspapperet "Från deponiskatt till materialbankstänk".

Ragn-Sells anser att deponiskatten som den är utformad idag har spelat ut sin roll, vi behöver genomgripande gå från ett avfalls- till ett resurstänk istället. Antalet typer av avfall som överhuvudtaget får deponeras idag är begränsat. Deponiskatten ursprungliga syfte har idag en mycket begränsad påverkan på mängden deponeringsbart avfall som produceras. Miljöeffekterna av att sådant avfall deponeras på en modern deponi med rätt skyddsåtgärder är idag begränsade. Deponiskatten styr idag avfallshanteringen mot en ur miljösynpunkt mer riskfylld hantering, som tex återvinning i anläggningsarbeten som saknar de moderna deponiernas skydd.

Ekonomiska styrmedel via en reformerad deponiskatt kommer istället likställa återvinning och återanvändning framför utvinning av nya råvaror. Idag är det en obalans till förmån för jungfrulig brytning. Därför bör deponiskatten avskaffas på sådant avfall som lagras, till exempel i deponier, med ett syfte att bygga materialbankar som ett led i tillvaratagandet av framtidens råvaror. Det behöver även införas en möjlighet till undantag för deponiskatt för materialrester som uppstår som ett led i resursutvinning från avfall. Särskilt viktigt är detta för att säkerställa återvinningen av CRMs som sedan september 2017 vuxit till hela 27 stycken.

Avfalls- och återvinningspolitiken ska präglas av en helhetssyn, där den sammanvägda nyttan gentemot miljömålen får styra besluten. Därför bör deponiskatt inte tillämpas på sådana avfallsslag som kan bli en framtida miljö- eller hälsorisk för samhället, såsom redan är fallet med förorenad jord samt botten- och flygaska från avfallsförbränning där deponiskatt idag förekommer.

Ragn-Sells anser att deponiskatten hindar ett effektivt och miljövänligt nyttjande av den resurs som möjligheten att återvinna material och energi ur äldre deponier representerar. Landfill mining kan även komma att kunna bidra till att hantera betydande miljörisker med äldre deponier, samtidigt som värdefulla resurser kan utvinnas.