Vårt viktiga miljöarbete

Att verka för en minskad miljöpåverkad är vårt viktigaste uppdrag. Därför arbetar vi ständigt med att hitta nya tekniker för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Miljöarbetet genomsyrar hela Ragn-Sells, genom allt från miljöförbättrande investeringar i våra anläggningar till miljöanpassade bränslen i våra fordon.

Att omvandla avfall till resurser och därmed bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens tillgångar är målet med vår verksamhet. Att avgifta samhället från material som vi inte längre vill ska vara en del av kretsloppet är en annan mycket viktig uppgift vi har. Genom den delen av vår verksamhet har vi positiv miljöpåverkan. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, främst genom utsläpp från våra fordon, behandlingsanläggningar och deponier. Det arbetar vi ständigt med att begränsa genom innovativa lösningar, kunskap och vilja. 

Transporter

2012 fattade vi beslutet att senast 2020 minska koldioxidutsläppen från egna transporterna med 50 procent jämfört med 2008. För att nå målet arbetar vi med att förbättra vårt körsätt, se över ruttoptimeringen, byta ut fordon samt testar alternativa tekniker och drivmedel. För att få en effektiv kontroll av fordonens bränsleförbrukning ingår Ragn-Sells i de stora fordonstillverkarnas vagnparkssystem. Genom systemen får vi analyser av körtekniken och kan genom det ändra körbeteendet - vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen. 

Energibesparing

Att minska den klimatpåverkan som förbrukningen av el och fjärrvärme ger upphov till är viktigt för oss. Inte minst eftersom vi är ett energiintensivt företag. Under 2015-2017 har vi avtalat att all elenergi till verksamheten ska vara från vattenkraft, vilket gör att vi räknar med ett nollutsläpp av växthusgaser. 

Utsläpp från avfallssektorn

De största utsläppen av växthusgaser från våra verksamheter kommer från deponierna i form av deponigas. Gasen består bland annat av metangas, en stark växthusgas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Deponigasen genereras till stor del av tidigare deponerat avfall enligt dåvarande metoder. Numer återvinns organiskt avfall i allt högre grad och genom det kommer utsläppen från deponierna på sikt att minska. De totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier motsvarar ca 0,3 procent av Sveriges totala utsläpp. Deponigas är också en resurs som kan användas som bränsle både internt och externt.