Med intresse för framtidens innovationer

Ragn-Sells har ägarintressen i flertalet innovationsbolag.

ChromaforaEasyMining Sweden AB

Innovationer och processer för effektivare fosforutvinning - sedan mars 2014 är EasyMining Sweden ett bolag i Ragn-Sellskoncernen.

Bolagets processer och tekniker för fosforutvinning är effektiva och producerar rena fosforprodukter, fosforgödselmedel eller foderfosfater. Oberoende av råvarans innehåll av föroreningar, tungmetaller, blir produkterna rena. Flera olika typer av fosforinnehållande råvara kan användas i processerna, till exempel apatit, aska från avloppsslam, aska från slakteriavfall och gruvavfall. Värdefulla element, metaller, i råmaterialet separeras för vidare användning och föroreningar så som kadmium och arsenik avlägsnas ur processerna.

Bolagets processer möjliggör utvinning och recirkulation av fosfor från samhällets avfall och bidrar därmed till att minska uttaget av naturens råvarutillgångar. Tillsammans med Ragn-Sells koncept för ”Hållbar slamförbränning” möjliggör vi att även fosfor i avloppsslam av låg kvalitet kan återföras till lantbruket.

Kontaktperson: Jan Svärd, vd 

Chromafora

Chromafora Hightech-teknik för kostnadseffektiv rening av vatten. Chromafora och Ragn-Sells ingick ett avtal om samarbete i juni 2014.

Chromafora tekniken öppnar upp unika möjligheter till en kostnadseffektiv rening av vatten. Detta uppnås genom en hög selektivitet emellan olika metaller och är en mycket intressant och banbrytande teknologi som går under namnet SELMEXT(TM).

I slutändan innebär den höga selektiviteten emellan metallerna att vi har en möjlighet att kunna omvandla avfall till resurser, för att en högre rening och separation kan uppnås. Den största besparingen marknaden är att man selektivt kan ta bort farliga metaller och därmed minska mängden material som måste hanteras som farligt avfall.

Detta är ett led i det cirkulära ekonomi-tänket, där Ragn-Sells är ett CE100-bolag. Bland annat så kan askor renas och resurser som salter från dessa askor kan utvinnas. Från gruvvatten kan metaller utvinnas.

Tekniken är väldigt robust och skalbar, och är tillämpbar för många olika industrier.

Kontaktperson: Anders Kihl, styrelseordförande

Massoptimering (MOSAB)

MOSAB är ett kunskapsföretag som specialiserat sig på den omfattande och outvecklade hantering som uppstår i samband med anläggningsarbeten: schaktmassor. Ragn-Sells och MOSAB inledde samarbete i oktober 2015 och sedan 2019 är Ragn-Sells majoritetsägare i företaget.

MOSAB arbetar med att skapa effektiva rutiner för återvinning av schaktmassor. Fyllnadsmassor som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Därför blir det allt viktigare att återvinna så mycket som möjlig av det material som schaktas bort. Faktum är att återvunnet material kan få nya egenskaper som gör att det fungerar bättre i både bärlager och asfalt.

Återvinning av material i kombination med transportoptimering kan spara stora belopp i ditt nästa anläggningsprojekt.

Kontaktperson: Jan-Olof Björklund, vd