yilport_header.png
Fredrik Rönnqvist, terminaldirektör för containerterminalen vid Yilport i Gävle hamn och Alexander Nyberg, sektionschef region mitt/öst på Ragn-Sells.

Ragn-Sells hjälper hamnoperatör i miljöarbetet

Internationella Yilport är den största operatören i Gävle hamn och har även hand om den operativa driften av hamnen. Sedan 2015 har Ragn-Sells uppdraget att hantera avfallet från hamnen, vilket sker i tät dialog med Yilport för att öka sorteringsgraden och minska antalet transporter. Ragn-Sells utför också ett flertal andra tjänster och hjälper därigenom Yilport i sitt miljöarbete.

16 okt 2019

Sedan 2015 är Yilport den största hamnoperatören i Gävle hamn och man ansvarar för den operativa driften av både bulkhamnen och containerterminalen, genom ett koncessionsavtal med kommunala Gävle Hamn. 

­– Yilport är ett internationellt bolag med rötter i Turkiet. Vi har ett ambitiöst tillväxtmål att 2025 vara en av världens största terminaloperatörer. Gävle hamn är en exportstark hamn och Sveriges tredje största containerterminal, säger Fredrik Rönnkvist, terminaldirektör för containerterminalen vid Yilport i Gävle.

Allt avfall som genereras på det en miljon kvadratmeter stora hamnområdet hanteras sedan 2015 av Ragn-Sells.

–  Allt avfall tas om hand av Ragn-Sells i det nära samarbete vi har med dem. När det gäller vårt avfall så är den största delen trä och virke som håller laster på plats och gods från marken. Men det är även fraktioner från verkstäderna, oljefilter, hydraulslangar, förbrukningsmaterial och en del farligt avfall.

Samarbete i tät dialog

När Yilport tog över driften av hamnen ärvde man också ett antal miljötillstånd som ska efterlevas. I dialog med Ragn-Sells följs egenkontrollen upp löpande för exempelvis oljeavskiljare.

– Vi tömmer Yilports oljeavskiljare och hjälper dem med egenkontrollen. Vi bistår även med provtagning av oljeavskiljarna. Det här är en av våra största kunder i Gävle och samarbetet sker i tät dialog. Vi har kontakt nästan dagligen med ansvariga både hos oss och på Yilport, som sköter olika delar av verksamheten. Här sätts vi ibland på prov, eftersom det är en omfattande verksamhet, vilket också gör att vi på Ragn-Sells får utveckla oss. Det känns fint att ha fått det här förtroendet, säger Alexander Nyberg, sektionschef region mitt/öst vid Ragn-Sells.

Geografiskt sett ligger Ragn-Sells anläggning i Gävle nära Yilports verksamhet.

– Det är en klar fördel om det till exempel sker något akut kan vi snabbt vara på plats för att bistå Yilport. Vi hjälper dem också med problem i fastigheter och avlopp. Här är det väldigt viktigt att infrastrukturen, som finns över väldigt stora ytor, fungerar som den ska hela tiden, utan avbrott. Det är inte minst viktigt för miljön.

Jobbar mot cirkularitet

Att ha en partner som kan vara snabbt på plats och som kan vara behjälplig med många olika typer av tjänster är en styrka, enligt Yilport.

– Vi är kravställande 365 dagar om året och när det händer något är det viktigt att ha någon som kan agera snabbt och som håller servicenivån, vilket Ragn-Sells gör, säger Fredrik Rönnkvist.

Avfallsbehållarna i hamnområdet töms i intervaller som hela tiden justeras för att minska transporterna.

– Hanteringen av avfallet sker i den ständiga dialog vi har och här hjälper vi kunden att sortera rätt för att jobba mot den cirkulära ekonomin, säger Alexander Nyberg.

Yilport använder Ragn-Sells avfallsstatistik i sin årliga miljörapportering.

– Inför vår årsrapportering har vi en dialog där Ragn-Sells hjälper oss att ta fram de siffror och den statistik vi behöver ha. De hjälper oss med mycket av vårt miljöarbete.

I filmen intervjuas Fredrik Rönnqvist, terminaldirektör på Yilport och Alexander Nyberg, sektionschef på Ragn-Sells om sitt samarbete.