Ragn-Sells tar sitt engagemang för jämställdhet och mångfald på allvar.
Ragn-Sells tar sitt engagemang för jämställdhet och mångfald på allvar.

"Vi vill ha personal som återspeglar samhället vi verkar i"

Ragn-Sells siktar på att ha 50% kvinnor och 50% män på ledande positioner i företaget 2030. Enligt Linnéa Sellberg, projektledare på Ragn-Sells Sverige (samt dotterdotter till koncernens grundare), anser företagsledningen att det är avgörande för framgång.

12 apr 2022

- Vi vill ha en personalstyrka som återspeglar det samhälle vi verkar i, få olika perspektiv så att vi inte har en homogen koncern där alla tycker likadant, för då kan vi inte komma framåt, säger Sellberg.

Ursprungligen var det styrelseledamoten Gertrud Jackson som gjorde jämställdhet och mångfald till en prioriterad fråga för koncernen. Hon är dotter till Ragnar Sellberg, som grundade företaget. Ragn-Sells är verksamt på ett till övervägande delen mansdominerat område, men koncernen strävar efter att vara ett gott föredöme i branschen. Resan mot målet för 2030 har delats in i olika faser: senast 2025 bör 40% av successionsplaneringen bestå av kvinnor, och 30% av de högre cheferna bör vara kvinnor.

Linnéa Sellberg, projektledare hos Ragn-Sells Sverige och suppleant i styrelsen Linnéa Sellberg, projektledare hos Ragn-Sells Sverige och suppleant i styrelsen.

Vid sidan av direktivet om jämställdhet mellan könen anstränger sig Ragn-Sells också för att bygga upp en personalstyrka med större kulturell mångfald. Sellberg förklarar att båda dessa strävanden gynnar företaget oerhört, eftersom de leder till en större spridning av åsikter i de diskussioner som formar företagets framtid.

- Vi tror att ett team som återspeglar mångfalden i samhället kommer att hjälpa oss att få ett vidare perspektiv inom företaget, och visa potentiella och befintliga medarbetare att vi är öppna för olika människor med olika bakgrunder, kön, sexuella preferenser och åldrar, förklarar hon.

En annan viktig del av Ragn-Sells nya åtagande är att skapa en arbetsplats för alla åldrar. Sellberg anser att det finns mycket att vinna på att ha äldre, mer erfaren personal i kombination med yngre yrkesmän och -kvinnor som bidrar med nya perspektiv.

Av alla dessa skäl har företaget nu en mer aktiv inställning till rekrytering, och anpassar och testar nya plattformar för att nå kandidater till lediga tjänster som man skulle ha missat med traditionella metoder. 

- En stor del av jobbet handlar bara om att försöka lista ut hur vi ska nå så många människor som möjligt så att vi får andra sökande än de typiska, säger Sellberg.

Hon konstaterar dock att kvalifikationer spelar en viktig roll även om fokus ligger på mångfald. De som söker utannonserade jobb måste också ha de kvalifikationer som krävs för dem.

Och strävan efter jämställdhet handlar inte bara om att locka till sig ny kompetens. Det finns också ett stort engagemang för att skapa en arbetskultur där skillnader accepteras och välkomnas, så att befintliga och framtida medarbetare känner sig som hemma. 

- Vi måste visa att vi är ett intressant företag att arbeta för. Om människor med en annorlunda bakgrund eller ett annat kön inte upplever att de skulle vara välkomna här hos Ragn-Sells får vi inte den bästa kompetensen. Vi vill att alla ska känna att de kan söka jobb hos oss, avslutar Linnéa Sellberg.