Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells
Pär Larshans är hållbarhetschef på Ragn-Sells

Uppsala är en cirkulär förelöpare

Ragn-Sells fortsätter sitt arbete med att uppmuntra kommuner att handla mer återvunnet material vid offentliga upphandlingar. Genom projektet klimateffektiv plastupphandling uppmärksammas Uppsala kommun som cirkulära förelöpare.

27 mar 2019

I Uppsala finns projektet Klimateffektiv plastupphandling där Uppsala kommun samarbetar med Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat och Vattenfall Värme AB. Syftet med projektet är att minimera plastanvändningen, öka sorteringen av plastförpackningar, samt att öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter.

– För att minska plastens klimatpåverkan behöver vi framför allt öka återvinningen av den fossila plasten. Återvunnen plast tär minst på både klimat och naturresurser, säger Anna Hilding, projektledare för Klimateffektiv plastupphandling i Uppsala kommun.

Ställt krav på portionsförpackningar

Initialt tog deltagarna i projektet fram statistik för de plastprodukter de köper in och använder. De gemensamma resultaten från kartläggningen ligger nu till grund för vilka produkter som projektet arbetar vidare med i upphandlingsfasen. Fokus är förbrukningsmaterial i form av påsar/säckar, skoskydd och förpackningar/emballage. 

– Vi har nu ställt vårt första krav i en upphandling. Det gäller portionsförpackningar av engångskaraktär som är avsedda att transportera färdiglagad mat i. Hemtjänsten i Uppsala kommun använder dessa för att leverera mat till bland annat hemmaboende vårdtagare. Oavsett material har kravställt att de ska vara designade för att kunna återvinnas. Det innebär bland annat att om de är i plast ska det vara polyeten som inte är svart, säger Anna Hilding.

Ytterligare ett exempel är de ventilationsfilter som sitter i kommunens fastigheter där ramen i polystyren, en av de plaster som ger stor klimatpåverkan, bytts ut mot stål som kan återvinnas.

– Genom utvecklade upphandlingskriterier vill vi ge leverantörer och producenter incitament att bidra till minskad klimatpåverkan genom att bland annat utöka sitt sortiment av återvunnen och förnybar plast. Målet är att ta fram ett upphandlingsverktyg som visar produkternas klimatpåverkan och gör det möjligt att jämföra produkter med varandra.

Uppsala kommun hyllades av Ragn-Sells för sin hållbara plastupphandlingar

Gott om konkreta exempel

Målet att radikalt minska plastanvändningen och ta kontroll över platsflödena genomsyrar hela Uppsala kommun.
– Uppsala kommun, de kommunalägda bolagen och de som arbetar åt oss på entreprenad kommer alla att behöva kartlägga sin plastanvändning och innan 2020 ska minst tre produkter i varje verksamhet fasas ut. 2023 räknar vi med att vi tillsammans ska ha halverat vår klimatpåverkan.

Det finns även gott om exempel där små åtgärder gör stor skillnad.
– Genom att ta bort papperskorgarna på kontoren och istället gå till en gemensam källsortering och slänga det som ska slängas spar vi 8 000 plastpåsar per år bara på kommunledningskontoret. Vi har också tagit fram en webbutbildning med sorteringsövningar där vi berättar om hur plast påverkar klimatet och hur vi kan göra för att minska påverkan. Den är i första hand tänkt för de anställda hos alla projektdeltagarna.

Nytt kontaktnät genom Ragn-Sells

Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells, har följt Uppsala kommuns arbete och uppmärksammar dem som cirkulära förelöpare.
– När det finns förebilder i samhället så är det av största vikt att så många som möjligt kan inspireras av dessa. Om alla kommuner skulle göra som Uppsala så skulle vi redan ha kunnat ta ett rejält kliv mot en cirkulär ekonomi, säger Pär Larshans.

Anna Hilding och projektet har haft god hjälp av Ragn-Sells under arbetets gång.
– Genom Pär och Ragn-Sells har vi fått tillgång till ett helt nytt kontaktnätverk som vi haft stor nytta av. Nu vill vi i vår tur sprida hur vi gått tillväga så att flera kommuner och andra aktörer kan förändra klimatpåverkan från sitt plastanvändande. Uppsala är först med att ta ett helhetsgrepp om plasten för att minimera klimatpåverkan från produktion av råvara, användande, avfallssortering samt till nya produkter av återvunnen plast, säger Anna Hilding.

Läs även:
Ragn-Sells diplomerar Borlänge kommuns krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar