S76A1794_0.jpg

En säkerhetskultur som omfattar hela systemet  

Ragn-Sells fortsätter att skapa en säkerhetskultur på alla nivåer med hjälp av koncernövergripande initiativ som att införa ett nytt rapporteringsverktyg och nya mått på framsteg. Målet är att bli branschledande i fråga om säkerhet på arbetsplatserna till 2030 på grundval av ömsesidigt förtroende och samarbete.

29 apr 2022

En viktig faktor när det gäller att utforma säkra arbetsplatser hos Ragn-Sells är ledarskap. Ledningen måste göra öppen kommunikation till norm i företaget, så att de anställda känner att de vågar rapportera risker och olyckshändelser. Den måste också främja en arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas, samt respektera och ta hand om varandra. Dessa principer är centrala för alla insatser som bidrar till säkerhetskulturen hos Ragn-Sells.

Ett utmärkt exempel är kraven på hantering av arbetsmiljöfrågor i ISO 45001. ISO 45001 är ett internationellt system för arbetsmiljöledning som avser både den fysiska och den sociala hälsan på arbetsplatsen. För Ragn-Sells innebär standarden en del förändringar.

- Till skillnad mot tidigare standarder finns det en mycket större betoning av ledningens ansvar för säkerhetskulturen och att alla medarbetare ska vara delaktiga i att hjälpa oss att urskilja vilka frågor vi behöver arbeta med, säger Anna-Karin Petursson, arbetsmiljöchef på Ragn-Sells Sverige.

Denna delaktighetsfilosofi tar sig också uttryck i ett nytt ”Safety First”-initiativ: utvidgningen av rapporteringssystemet ImproveRS, som redan har slutförts i Norge och nu håller på att genomföras i Sverige, Danmark och Estland. ImproveRS innehåller former för en öppen dialog när de anställda rapporterar en risk eller en incident. En sådan möjlighet att göra sig hörd skapar motivation – och medarbetarnas insikter är viktiga som underlag för beslut om förebyggande eller korrigerande åtgärder.

Enligt Petursson innehåller det nya rapporteringssystemet också sätt att stödja det praktiska säkerhetsarbetet.

- Det är ett fantastiskt verktyg som kan användas för att följa upp enskilda fall och åtgärder, ett enhetligt system där man kan utbyta lösningar, ta del av statistik, göra analyser och undersöka händelser, förklarar hon.

_EL2I6838_edit.jpg Anna-Karin Petursson är arbetsmiljöchef på Ragn-Sells Sverige och jobbar med flera Safety-First-initiativ på företaget.

Ett enhetligt, aktivt arbetssätt

Uppföljningen av parametrar för att mäta resultat och underbygga insatser är avgörande för att upprätthålla en hög nivå av säkerhet på arbetsplatserna inom Ragn-Sells. Bland annat analyseras förhållandet mellan incidenter och arbetade timmar, samt andelen olyckor som resulterar i frånvaro. Under hösten 2021 tog Ragn-Sells fram en ny spårningsparameter. Den går under namnet ”Safety Quota” och utgörs av förhållandet mellan rapporterade risker och arbetade timmar.

- Det handlar om att vara medveten om potentiella risker. Ju fler risker som vi får rapporter om och åtgärdar, desto bättre rustade är vi för att förhindra olyckor, säger Petursson.

I december 2021 tog Ragn-Sells ett stort steg för att ytterligare förstärka sitt arbetsmiljöarbete genom att inrätta en säkerhetskommitté. Kommittén är ett gemensamt initiativ för verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark och Estland, och håller för närvarande på att utarbeta ett officiellt säkerhetsdirektiv för att åstadkomma en koncernomfattande arbetsmiljöstrategi. Dessutom planerar man en ny årlig säkerhetsvecka för hela Ragn-Sellskoncernen, under vilken medarbetarna kan delta i evenemang, seminarier och arbetsseminarier och diskutera övergripande säkerhetsfrågor.

- Inom Ragn-Sells är vi ambitiösa och fast beslutna att förbättra vårt säkerhetstänkande. Det som krävs är ett ordentligt systemövergripande säkerhetsarbete. Det börjar med ledarskap, men det räcker inte med det. Man måste hela tiden förbättra det man redan gör och analysera det för att se vad som kan göras bättre, säger Petursson.