Justitia_0_1.jpg

2024 års lagändringar för avfall

Det händer mycket i både Sverige och på EU-nivå som berör hanteringen av avfall. Målet är att fler material ska in i ett cirkulärt flöde, där resurserna kan användas om och om igen. Det avfall som uppstår behöver vara rent från gifter och återvinnas. Här summeras några kommande direktiv och förordningar som är bra att känna till och bevaka.

15 jan 2024

EU – Engångsplastdirektivet

EU har sedan tidigare fattade beslut om ett engångsplastdirektiv med åtgärder för vissa plastprodukters negativa påverkan på miljön. Bland annat förbud, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar. 

Den 1/1 2024 träder fler förändringar i kraft, bland annat:

  • Engångsmuggar som innehåller mer än 15% plast förbjuds.
  • Serveringar ska kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och lådor. 
  • Krav på att producenter av dryckesbehållare ska se till att korkar och lock sitter fast på behållarna.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: Engångsplast och andra engångsprodukter

Sverige – implementering av Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samt genomförandet av avfallsdirektivets krav på hantering av bioavfall.

De nya reglerna innebär förändringar för både återvinningsbolagen, kommunerna, producenterna och hushållen.

  • Kommunerna tar den 1 januari 2024 över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar.
  • Alla verksamheter ges ansvar att hantera sitt förpackningsavfall. Verksamheter kan lämna sitt avfall på en mottagningsstation eller lämna förpackningsavfallet till ett marknadsdrivet system för materialåtervinning.
  • Den som har bioavfall ska sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Kravet gäller både verksamheter och hushåll. Såväl förpackningarna som innehållet ska därefter materialåtervinnas.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: Producentansvar för förpackningar (naturvardsverket.se)

Sverige – justering av Lag (1999:673) om skatt på avfall, även kallad deponiskatten

Regeringen har höjt skatten på avfall. Förslaget innebär att skatten ökar till 725 kronor per ton från 640 kronor.

Läs Ragn-Sells inställning till deponiskatten: "Klimatkrisen kräver en helt ny syn på avfall" (ragnsells.se)

EU - CSRD & ESRS

Genom den nya EU-lagen CSRD (corporate sustainability reporting directive) blir kraven på hållbarhetsredovisning betydligt mer omfattande och förändras i grunden. ESRS (European sustainability reporting standards) är den nya obligatoriska standarden för hållbarhetsredovisning.

EU - Taxonomin

Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för att definiera miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin fasas in i olika etapper för rapportering. 

Läs mer på Regeringens hemsida: En taxonomi för hållbara investeringar - Regeringen.se

FV4A1502.jpg Susanna Lind är chef för samhällskontakter på Ragn-Sells.

Fler kommande lagändringar


Sverige - en mer cirkulär textilhantering (under införande)

Regeringen har fattat beslut om att ställa krav på separat insamling av textilavfall. Detta är ett steg mot en mer cirkulär hantering av textilier i Sverige och innebär bland annat att kommunerna ska samla in hushållens textilavfall separat. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2025. Läs mer på Regeringens hemsida här: Regeringen driver på omställningen till en mer cirkulär textilhantering - Regeringen.se

EU - Ekodesignförordningen för hållbara produkter (under framtagande)

Förordningen har beskrivits som en ”game changer” för omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Förordningen ställer både miljö- och informationskrav på produkter och inför även krav på digitala produktpass.

EU – Byggproduktförordningen CPR (under framtagande)

Förordningen ska ge bättre förutsättningar att ta fram harmoniserade byggproduktstandarder. Därtill ska det bli lättare att köpa och sälja byggprodukter inom EU vilket innebär att svenska företag enklare kan nå en större marknad och att utbudet av jämförbara produkter ökar. Läs mer på Regeringskansliets hemsida: EU överens om byggproduktförordningen - Regeringen.se

EU - EU ense om nytt miljöbrottsdirektiv (under framtagande/införande)

Syftet med uppdateringen av direktivet är att bredda tillämpningen av EU:s miljölagstiftning, skärpa de straffrättsliga bestämmelserna och införa fler straffbara gärningar i miljöbrottsdirektivet.


Vill du veta mer, kontakta vår chef för samhällskontakter Susanna Lind, susanna.lind@ragnsells.com