Framgångsrik cirkularitet betyder samarbete och förändring

Framgångsrik cirkularitet betyder samarbete och förändring

Ragn-Sells strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi. För att detta ska lyckas måste företaget ingå nya partnerskap och utveckla nya affärsmodeller.

17 apr 2022

Få strategier är lika viktiga när det gäller att motverka klimatkrisen som att främja cirkularitet – där resurser utvinns och återanvänds om och om igen i en slinga mellan konsumtion och tillverkning.

Enligt Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef hos Ragn-Sells, svarar utvinning och omvandling av nya råmaterial för omkring hälften av alla utsläpp av koldioxid i dag. Dessutom, säger han, är bara 8,6 % av de 100 miljarder ton material som används i den globala ekonomin varje år cirkulära.

Att bli mer cirkulärt är emellertid ingen liten uppgift för ett företag. För att gå från en linjär ekonomi till ett hållbart samhälle måste man utveckla nya värdekedjor, det vill säga hela ramverket för de aktiviteter som företagen utför i syfte att ta fram och leverera produkter. Det innebär inte bara att företagets verksamhet måste förändras i grunden, det måste också göras genom samarbete med andra företag och intressenter i hela värdekedjan.

- Inget företag kan bli cirkulärt på egen hand, säger Kihl. När man börjar förstå vilka de verkliga hindren är mot att bli cirkulär på riktigt så inser man att partnerskap och samarbete är nyckeln.

Att arbeta med nya partner i nya värdekedjor

Den avgörande betydelse som samarbete genom nya affärsmodeller har kan bäst exemplifieras med EasyMining, ett innovationsföretag som ägs av Ragn-Sells. EasyMining skapar kemiska processer för att sluta kretsloppet av näringsämnen och ingår partnerskap för att få hjälp att saluföra dessa processer. Dess projekt för att utvinna kväve ur avloppsvatten (som går under namnet RE-Fertilize) bygger till exempel på ett samarbete med det svenska jordbrukskooperativet Lantmännen, som utvärderar produkten och identifierar en marknad så att cirkularitet uppnås, samt det danska avloppsvattenföretaget BIOFOS, som demonstrerar processen.

- Det räcker inte att ha en process för att utvinna och återvinna produkten, säger EasyMinings marknadschef Anna Lundbom. Man måste också veta hur produkten ska användas och vilka de potentiella kunderna är. Därför är det viktigt att ha ett projekt med olika partners längs hela värdekedjan, annars kommer det aldrig att gå.

Anders och Anna_900x400.jpg Anders Kihl och Anna Lundbom.

”Omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand”

Men att hitta olika partners och skapa nya sätt att göra affärer är bara början. Ju fler samarbetsparters som är inblandade i nya värdekedjor, desto mer avgörande är det att informationsflödet fungerar. Detta är viktigt för att klara av praktiska problem som att införa en kostnadseffektiv kvalitetskontroll eller sätta priser som fördelar värdet.

Det tar emellertid tid att bygga upp det förtroende som krävs och införa nya operativa strukturer. Och här har ett familjeföretag som Ragn-Sells en fördel framför sina börsnoterade konkurrenter.

- De har mycket snävare tidsramar, medan Ragn-Sells har ett mer långsiktigt perspektiv. Därför kan vi göra saker som andra företag har svårt att göra. Vi vill verkligen göra avtryck, så vi lägger en stark grund för att förverkliga vår vision att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand, säger Kihl.