ma-ti-ubtuCfMo9pk-unsplash.jpg
Äntligen har Sverige en miljöminister som säger att vi måste cirkulera de näringsämnen vi har – och dessutom på ett ansvarsfullt sätt.

Miljöministern: Låt näringsämnena i slammet göra nytta

I en artikel i Aktuell Hållbarhet (publicerad 23 februari 2021) intervjuas den nye klimat- och miljöministern Per Bolund om sina kommande första 100 dagar på posten. Och äntligen har Sverige en miljöminister som säger att vi måste cirkulera de näringsämnen vi har – och dessutom på ett ansvarsfullt sätt. Vi på miljöföretaget Ragn-Sells håller med; låt oss berätta varför.

28 feb 2021

Rivstart: Så blir Per Bolunds 100 första dagar (artikel bakom betalvägg på aktuellhallbarhet.se)

Idag återvinns ca 35 % av Sveriges avloppsslam genom hållbar återföring till åkermark, till största del genom certifieringssystemet Revaq. För de resterande 65 % slösas resurserna i avloppsslam bort i form av övergödslade anläggningsjordar, deponitäckning och andra ”speciallösningar”, så som utfyllnad vid byggen av vägar och bullervallar, för att bli kvitt slammet. Det handlar inte bara om att slösa bort de viktiga resurser som finns i avloppsslammet utan också att slam i för hög koncentration kan läcka till vattendrag, vilket i sin tur leder till övergödning och andra miljöproblem.

Nyckeln till ett hållbart samhälle är att nyttja de resurser vi redan har, om och om igen. När det kommer till resursåtervinning ur avloppsslam så finns tekniken redan, vi har den och vi vet att den fungerar. Tack vare ett globalt patent kan vi utvinna viktiga näringsämnen, så som fosfor, kväve och kalium ur avloppsslammet. Resultaten blir produkter av högkvalitet med långt lägre nivåer av giftiga ämnen i jämförelse med bland annat jungfrulig fosfor.

Problemet är EU:s lagstiftning. Idag måste dessa produkter exporteras utanför EU:s gränser, samtidigt som vi idag importerar exempelvis fosfor från gruvor i Marocko och Västsahara – en fosfor med höga halter av kadmium och uran, som sedan hamnar på Europas åkrar. Anledningen till den påtvingade exporten är att den fosfor vi tar fram kommer från avfall. Och i Europa prioriteras ursprung före en hög kvalitet. Så trots att vår fosfor är renare får den inte användas bara för att den produceras ur avfall.

Vi tror att det bästa sättet är att driva på investeringar i innovativa gröna lösningar är att skapa en marknad för en högkvalitativ cirkulär slutprodukt. Och för att uppnå ett hållbart samhälle där vi tar vara på de resurser som redan finns, finns de några saker som vi anser behöver hända, framförallt vad gäller styrmedel och regelverk:

  1. Kvalitet före ursprung – myndigheter behöver sätta strikta och vetenskapligt baserade gränsvärden som avgör vad som får användas, oavsett ursprung och förekomstform.
  2. Förändrad lagstiftning på EU-nivå – så att näringsämnen som återvinns ur slam och som klarar uppsatta gränsvärden är tillåtna att användas på samma sätt som jungfruligt utvunna råvaror.
  3. Tillåt reglerad och kontrollerad näringsåterföring till åkermark i form av avloppsslam - av det slam som uppfyller kriterier enligt punkt 1 om det ersätter nybruten fosfor (kvalitet före ursprung).
  4. Ställ höga krav på att näring i avloppsslam ska återvinnas till jordbruk – en återvinningsgrad på 80 procent för fosforn är en bra start och idag fullt möjligt.
  5. Inför kvotplikt för recirkulerade näringsämnen - som klarar strikta gränsvärden, vid mineralgödseltillverkning. Vi ser att en kvot på 5 procent återvunnen fosfor är rimligt att uppnå redan inom en 7–10 års period.

Vi på Ragn-Sells ser fram emot att fortsätta diskussionen kring att ta vara på våra värdefulla resurser och driva på mot ett mer hållbart samhälle.

Ps. Per Bolund nämner även den högaktuella problematiken med felaktig/kriminell hantering av avfall i sin intervju. Det gläder oss att denna fråga prioriteras på regeringsnivå – för riktigåtervinning måste få en möjlighet att samla in, behandla och återföra våra värdefulla resurser in i kretsloppet igen. Men det berättar vi gärna mer om vid ett annat tillfälle.