Equity och Equality

Mångfald som verktyg för nytänkande

För Ragn-Sells har det varit en nödvändighet ända sedan starten att kombinera olika färdigheter, perspektiv och erfarenheter. Den fortsatta utvecklingen av nya cirkulära lösningar för en hållbar framtid är beroende av en organisation som bygger på mångfald och inkludering. HR-direktör Susanne Schumann menar att en diversifierad arbetsstyrka kommer att bli allt viktigare de närmsta tio åren för att kunna fortsätta vara ett framgångsrikt företag.

23 jan 2024

– För att driva omställningen till en cirkulär ekonomi och bidra till ett hållbart samhälle behöver vi kontinuerligt skapa nya cirkulära värdekedjor. Mångfald är vårt verktyg för nytänkande och ett oumbärligt sådant för innovationskraft, säger Susanne Schumann, HR-direktör inom Ragn-Sellskoncernen.

Det är ingen slump att mångfald har fastställts som ett av Ragn-Sells sju hållbarhetsmål. Ända sedan företaget grundades har utvecklingen av nya färdigheter och arbetssätt varit avgörande för verksamhetens framgångar.

Forskning visar att en organisation som präglas av mångfald och inkludering skapar den bästa grogrunden för innovation. Det ökar båda produktiviteten och kreativiteten. Att ha flera olika perspektiv att utgå ifrån förbättrar också beslutsfattandet inom hela organisationen.

– I varje beslut vi fattar, från planering av klimateffektiva transporter av avfall till utveckling av nya värdekedjor där avfall ersätter användningen av jungfruliga resurser, behöver vi säkerställa mångfald – både i färdigheter och tankesätt. Det är det bästa verktyget vi har för att nå våra hållbarhetsmål samtidigt som vi utvecklar verksamheten, säger Schumann.

Hon betonar att det bästa sättet för Ragn-Sells att vara en hållbar kraft i samhället är att se till att företagets eget mikrosamhälle är hållbart.

– Vi strävar alltid efter en inkluderande arbetsmiljö där alla oavsett bakgrund, kompetens och identitet känner sig trygga, respekterade och välkomna precis som de är, säger Susanne Schumann.

Främjandet av mångfald genomsyrar också våra strategier för att motverka diskriminering och öka välbefinnandet. Ragn-Sells strävar till exempel efter att kunna tillgodose behoven av hybrida arbetslösningar på alla marknader för att underlätta för anställda att kunna ta hand om små barn eller föräldrar som har blivit till åren.

För att en strategi verkligen ska leda till ökad mångfald måste den vara väl förankrad i de faktiska utmaningar som organisationen står inför. En strategi behöver även bestå av tydliga åtaganden som organisationen kan hållas ansvarig för.

– Vi är ett företag i en bransch som av tradition är mansdominerad och jämställdhet har därför varit en prioriterad fråga i våra mångfaldsambitioner. Nu vidgar vi vårt arbete kring mångfald, säger Schumann.

Susanne Schumann är HR chef på Ragn-Sells Susanne Schumann, HR-direktör inom Ragn-Sellskoncernen.

Ragn-Sells har satt upp tydliga mål för en jämn könsfördelning inom hela organisationen, inte minst beträffande ledande befattningar. Åtgärder för att nå dessa mål innefattar kravet på att ha minst en kvinnlig kandidat bland toppkandidaterna i rekryteringsprocesserna för chefspositioner. Men att främja mångfald handlar om mer än jämställdhet, understryker Schumann. För att kunna skapa en inkluderande företagskultur krävs det att man lockar till sig och behåller människor med olika bakgrund och olika erfarenheter.

– Vi ser att det vi mäter också ger resultat, men mångfald och inkludering är så mycket mer än uppnådda mål i en hållbarhetsredovisning. Vi ser mångfald som en metod för att ständigt förbättra både vår organisation och vårt affärserbjudande. I takt med att vi fortsätter att växa behöver vi mer av alla, säger Schumann.

Inför alla stora affärsbeslut är det viktigt att överväga vilka kompetenser och bakgrunder som ska lyftas fram och inkluderas i det specifika sammanhanget. Exempel på situationer där detta perspektiv kan införlivas är vid rekrytering och befordran, när en ny talesperson ska utses eller när en ny projektgrupp ska sättas ihop. För att dessa satsningar ska lyckas är det en prioritering inom hela företaget att öka medvetenheten om de negativa effekter som omedvetna fördomar och mikroaggressioner har.

– Det återstår fortfarande en hel del arbete med att integrera det här tänkandet i hela organisationen. Alla, från lastbilschaufförer till försäljningschefer och vår vd, måste tänka på mångfald som något affärskritiskt, säger Schumann.

Som ett prioriterat nästa steg planerar Ragn-Sells att öka medvetenheten inom hela koncernen om sambandet mellan mångfald och en framgångsrik affärsverksamhet. Under 2024 fortsätter mångfaldsutbildningen för ledare. Särskilt fokus läggs på omedvetna fördomar med avstamp i resultaten från den årliga medarbetarundersökningen. Det andra steget är att kartlägga alla beslutsprocesser för att identifiera var mångfald behöver inkluderas i större utsträckning än tidigare samt utvärdera behovet av ytterligare mål eller metoder för benchmarking. Och lika viktigt är att varje verksamhet tar fram sina enskilda handlingsplaner för hur olika kompetenser och perspektiv ska integreras.

– Jag känner stor tillförsikt. Ett tydligare fokus på mångfald hjälper oss att uppfylla vårt löfte om att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och goda affärer går hand i hand, i ytterligare 150 år, säger Susanne Schumann.