”Kommunerna måste få bättre koll på byggavfallet”

DEBATT: ”Kommunerna måste få bättre koll på byggavfallet”

Många kommuner lever inte upp till de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall direkt vid källan. Sannolikt handlar det om bristande kunskap.

03 feb 2022

”Kommunerna måste få bättre koll på byggavfallet”, publicerad på dagenssamhalle.se 3 februari 2022 

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser gälla i plan- och bygglagen för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Sex prioriterade avfallsslag måste sorteras ut direkt på plats och förvaras avskilt i väntan på återvinning. Syftet är att ta vara på material och använda dem på nytt när vi bygger.

Byggmaterial står ensamt för mer än 30 procent av EU:s samlade klimatpåverkan, en hisnande siffra. Dessutom håller många råvaror faktiskt på att ta slut. Ett tydligt exempel är sand, som bland annat används till planglas, tegel och betong. I Illinois i USA lyfter man i dag bort några av världens bästa åkermarker för att komma åt sanden. I Sverige används samtidigt rivningsmaterial ofta som fyllnadsmassor – vi gräver helt enkelt ner värdefulla resurser som inte går att få tillbaka.

En mer cirkulär byggbransch är alltså helt avgörande för ett hållbart samhälle. Tack vare de nya kraven på utsortering kan vi fånga värdefulla material i avfallet så tidigt som möjligt, i stället för att de blandas upp på ett sätt som gör det svårt att ta vara på dem sedan. Lagkraven gör det alltså möjligt att motverka byggsektorns enorma klimatpåverkan.

Tyvärr är det tydligt för oss på miljöföretaget Ragn-Sells att många inte lyckas leva upp till lagen och sortera avfallet direkt vid källan, något som är avgörande för att garantera tillräckligt hög kvalitet på sorteringen. Sannolikt försöker inte många runda regelverket med avsikt, utan det handlar om bristande kunskap om ett nytt regelverk.

Ett vanligt försvarsargument går ut på att avfallet ändå eftersorteras på annan plats. Men då är det svårt att verifiera om det verkligen görs, liksom att utöva tillsyn över hur utsorteringen sköts. Då går det aldrig att garantera tillräcklig kvalitet på de tillvaratagna materialen, vilket omöjliggör cirkulära materialflöden.

Vi förstår att det kan ta tid för byggaktörer att anpassa sig till nya lagar. Det är också uppenbart att ansvarsfördelningen är otydlig eftersom lagen bryts varje dag på byggen. Därför behöver byggbranschen, återvinningsbranschen och kommuner med tillsynsansvar ta ett mycket större gemensamt ansvar för att lagen uppfylls. Ragn-Sells ser möjligheter att komma till rätta med problemet genom fyra viktiga åtgärder:

  • Kommuner behöver skärpa sin tillsyn och följa upp att lagkraven på utsortering följs. Om resurserna inte räcker behövs politiska beslut om att skjuta till pengar.
  • Alla aktörer i byggbranschens långa värdekedja, inklusive investerare, beställare, leverantörer och certifieringsorgan, behöver ta ett större ansvar för att hålla sig uppdaterade kring aktuell lagstiftning. Många företag står bakom byggbranschens gemensamma färdplan för fossilfrihet – det rimmar illa med att motverka klimatbesparingar genom att bryta mot lagen.
  • Avfalls- och återvinningsbranschen behöver ge byggarna bättre möjligheter till avfallssortering direkt vid källan. Bara då kan tillräckligt hög kvalitet garanteras för att skapa cirkulära materialflöden.
  • Offentlig sektor lägger 800 miljarder kronor på offentlig upphandling varje år och den vanligaste upphandlingen gäller bygg- och anläggningsprojekt. Att utförarna ska följa lagen och sortera byggavfallet på rätt sätt måste stå i klartext i upphandlingsunderlaget. Genom att samtidigt efterfråga återvunna material kan upphandlande kommuner skapa en fungerande marknad som är en förutsättning för cirkularitet.

Varken privata eller offentliga aktörer kan klara denna utmaning på egen hand. Transparens och samarbete är enda vägen framåt. Vi på Ragn-Sells bidrar gärna aktivt med våra kunskaper i det fortsatta arbetet.

Pär Larshans
Hållbarhetschef på Ragn-Sells och expert vid regeringens delegation för cirkulär ekonomi