Ragn-Sells återvinner olja
Tack vare stor kunskap och modern teknik kan Ragn-Sells behandla all olja och återvinningsgraden är ständigt ökande.

Ett väloljat återvinningsmaskineri

Till Ragn-Sells behandlingsanläggningar kommer varje år tusentals ton olja. En stor del av är så kallad spillolja som efter behandling regenereras. Det betyder att den återställs till ursprunglig basolja och kan återinföras på marknaden som en ren råvara. Ragn-Sells tar emot och samlar in oljor från verkstäder, industrier, hamnar och andra verksamheter som behöver hjälp med att hantera förbrukad olja.

14 jan 2021

En bransch som Ragn-Sells valt att utveckla med ett särskilt koncept är bilverkstäder. Idag har Ragn-Sells brandsäkra skåp för farligt avfall utplacerade på ett ständigt ökande antal verkstäder som töms regelbundet och där innehållet omhändertas och återvinns. Fördelarna är många, inte bara för miljön utan även för verkstäderna som får ett kvitto på att deras oljerester tas omhand på rätt sätt och de får även en redovisning och statistik över vad som återvunnits.

- När vi berättar för verkstäderna att deras olja kan återvinnas blir det ofta en aha-upplevelse, många vet inte att deras oljerester kan bli till ny basolja av hög kvalitet, säger Maria Kosinski, Group Portfolio Manager på Ragn-Sells som driver konceptet som heter ”Hållbar Verkstad”.

Den olja som kan regenereras, skickas till raffinaderier runtom i Europa som i sin tur tillverkar ny råvara i form av basolja. Spilloljan som skickas till Tyskland fraktas dit med tåg för minsta möjliga miljöpåverkan och oljan som går till Finland fraktas i stora volymer med fartyg. Det är därför viktigt att verkstäder och andra kunder inte blandar vätskor utan sorterar oljerester för sig.

-  Utöver alla andra miljöaspekter som finns gällande olja är det mycket CO2-krävande att ta upp råolja ur jorden, det steget faller ju bort här. Bara på den spillolja vi skickar till Tyskland spar vi 10 000 Thailandsresor per år i CO2-utsläpp jämfört med jungfrulig olja, menar Maria.

Den regenererade basoljan håller dessutom en jämnare kvalitet då den har renats och inte innehåller några partiklar. Här är det alltså verkligen tal om ”finolja”!

Maria Kosinski är Group Portfolio Manager på Ragn-Sells och driver konceptet Maria Kosinski är Group Portfolio Manager på Ragn-Sells och driver konceptet "Hållbar Verkstad".

Återvinningsgraden ökar ständigt

Tack vare stor kunskap och modern teknik kan Ragn-Sells behandla all olja och återvinningsgraden är ständigt ökande. I våra olika behandlingsprocesser renas oljan genom att den separeras från föroreningar, partiklar, slam, sediment och vatten. Därefter får oljan nytt liv i det cirkulära flödet. På så sätt bidrar Ragn-Sells till att jungfrulig olja inte behöver användas i lika stor grad vilket är en stor vinst för miljön.

Snart startar Ragn-Sells en kampanj för att öka medvetenheten hos verkstäder ute i landet och få fler att återvinna oljor och andra material från verksamheterna. Målet är att hjälpa verkstadsbranschen driva på för ett hållbarare perspektiv.

- Kampanjen heter Team95 eftersom 95% av spilloljan kan regenereras, berättar Maria. Vi vill också uppmärksamma verkstäderna på att vi även kan återvinna oljefilter, bromsvätskor och annat från dem, det stannar inte vid oljan. Som privatkund kan man ta ansvar genom att efterfråga återvunnet hos sin verkstad och höra med dem vad de gör med sin spillolja. Det känns bra både för kunder och leverantör att ha gjort rätt, avslutar Maria.