Ragn-Sells och Brukspecialisten skapar cirkulär lösning för fasadtegel genom återbruk

Cirkulär lösning för fasadtegel

Genom ett nytt samarbete med Brukspecialisten kan Ragn-Sells erbjuda sina byggkunder en cirkulär lösning för fasadtegel. Brukspecialisten har en unik process där fasadtegel rensas från murbruk, och tegelstenarna har efter behandling samma garantier och beräknade livslängd som nytillverkat tegel.

18 mar 2021

Den 1 augusti förra året höjdes kraven i avfallsordningen för byggsektorn, som står för 30 procent av Sveriges avfall. Det innebär att byggbranschen måste sortera ut vissa avfall, däribland mineral till vilken kategori tegel hör. Det som sorteras ut ska i första hand återbrukas eller materialåtervinnas.

– Vi jobbar hela tiden med att ta fram nya återbruks- och återvinningsmöjligheter till våra byggkunder så att vi kan hjälpa dem till ett mer hållbart byggande, säger Camilla Sonnentheil, affärsutvecklingschef vid Ragn-Sells.

Tidigare har fasadtegel som sorterats ut från rivningsobjekt skickats som avfall och använts som konstruktionsmaterial men genom samarbetet med Brukspecialisten kan Ragn-Sells nu erbjuda sina kunder en cirkulär lösning där teglet istället återbrukas. Brukspecialisten är ensamma i Sverige om att storskaligt kunna återbruka och kvalitetssäkra fasadtegel. Ragn-Sells roll i samarbetet är att samla in tegel från olika rivningsprojekt tillsammans med sina kunder. Därefter körs teglet till Brukspecialistens anläggning i Västsverige.

Brukspecialistens arbete börjar dock redan innan rivningsprocessen.

– Innan vi tar emot teglet, medan det fortfarande sitter på fasaden, utför vi olika tester för att få en uppfattning om vad det är för typ av tegelsten genom att ta provstenar som skickas till en tredje part för analys.

– Testförfarandet är väldigt viktigt både för att vi ska veta vad det är för typ av tegel som kommer in i vår produktion och för att vi ska få en fingervisning om vilken kvalitet det håller för vår CE-märkning, säger Jacob Steen, vd vid Brukspecialisten.

_687A8231_01.jpg

I Brukspecialistens process rensas teglet rent från murbruk under kontinuerlig produktionskontroll.

– Det finns olika typer av murbruk, som är olika starka och i Sverige har vi en stor andel starka cementbaserade murbruk. Vi har hittat en teknologi som kan rensa även väldigt starka murbruk, det är nyckeln i vår process och det är det som gör oss unika.

I den industriella produktionen går teglet genom olika reningsprocesser. Det behandlade teglet blir CE-märkta stenar som är godkända för nyproduktion. Det har samma frostskyddsgarantier som nyproducerade stenar och samma beräknade livslängd som nytillverkat tegel.

– Återbruk av fasadtegel ger hela 96 procent minskade CO2-utsläpp jämfört med nytillverkat tegel. Därför känns det väldigt bra att vi hittat det här samarbetet med Brukspecialisten. Det är också ytterligare ett bevis på att samverkan är viktigt för att uppnå fler cirkulära flöden, säger Camilla Sonnentheil.