Ash2Phos processen har tagits fram för att lösa problematiken med återvinning av fosfor.
Ash2Phos processen har tagits fram för att lösa problematiken med återvinning av fosfor.

Ash2Phos – banbrytande patent för livsviktigt näringsämne

En stor del av den redan använda, jungfruliga fosforn, som EU klassar som ett kritiskt råmaterial, återfinns i avloppsslam. Genom Ragn-Sells innovationsbolag EasyMinings banbrytande Ash2Phos-patent blir fosforn cirkulär genom återvinning ur askan efter att avloppsslammet har förbränts. Slutprodukten är en ren, återvunnen fosfor som kan ersätta jungfrulig fosfor i kommersiella produkter.

16 sep 2020

För att förstå hur banbrytande och viktig Ash2Phos-processen är måste man förstå hur livsviktig fosforn är. Det menar Yariv Cohen, forsknings- och utvecklingschef vid EasyMining, och hjärnan bakom det unika patentet Ash2Phos.

– Utan fosfor finns det inget liv. All energiöverföring i biologiska system är baserad på fosforkemi. Att vi kan röra oss över huvud taget är tack vare fosforn, säger Yariv.

För att världens befolkning ska få i sig fosfor tillförs det livsviktiga ämnet via mineralgödsel. Idag sker det genom att fosfor bryts i gruvor, i huvudsak i Västsahara, och processas in i gödselmedel som sedan används i jordbruket där livsmedel produceras.

– Det finns ett antal problem associerade med fosforbrytning. För det första har fosforfyndigheterna en begränsad livslängd och kommer helt enkelt att ta slut. För det andra är världen till stor del beroende av ett land, Marocko inklusive Västsahara, där 70 procent av alla kända fosforfyndigheter finns vilket i sig också är ett politiskt problem. Slutligen är de flesta fosforfyndigheterna förorenade med kadmium vilket är ett stort problem eftersom exponering av kadmium kan leda till ett flertal sjukdomar, som benskörhet och cancer, säger Yariv.

Yariv Cohen, forsknings- och utvecklingschef vid EasyMining, och hjärnan bakom det unika patentet Ash2Phos. Yariv Cohen, forsknings- och utvecklingschef vid EasyMining, och hjärnan bakom det unika patentet Ash2Phos.

Fosforn finns i avloppsslammet

Länderna i Europa är till 90 procent beroende av att importera fosfor, som EU klassar som ett kritiskt råmaterial. Därför är återvinning och återinföring av fosfor en central och viktig fråga. En stor del av fosforn hamnar via toaletten i reningsverken och slutligen i avloppsslammet. I vissa länder sprids avloppsslam på åkermark för att återinföra fosfor men i vissa länder är det förbjudet. Det finns även logistiska problem med att transportera slammet, något som också är dyrt. Därför väljer många länder att förbränna avloppsslammet som då reduceras med 90 procent och samtidig förstör organiska föroreningar och mikroplaster.

Utvinner ren fosfor ur slamaska

När avloppsslammet förbränns bildas avloppsslamaska – där all viktig fosfor hamnar. Fortfarande deponeras slamaskan, på grund av sina höga halter av tungmetaller och andra föroreningar. I takt med att allt fler länder, med Tyskland i spetsen, lagstiftar om att återvinna fosfor från avloppsslam och slamaska blir efterfrågan på tekniker som kan utvinna fosfor allt större.

– Vi har tagit fram Ash2Phos processen för att lösa problematiken med återvinning av fosfor. I processen tar vi slamaskan och löser upp den i syra. Därefter kan vi separera och utvinna fosfor i en ren form, som kan användas i gödselmedel eller i foder. Vi avgiftar och separerar ut tungmetallerna, som deponeras, och utvinner även järn och aluminium som kan återanvändas i kommersiella produkter, berättar Yariv.

Patent som gör skillnad

Genom Ash2Phos-teknologin avgiftas avloppslamaskan samtidigt som fosfor återvinns och blir cirkulär. Slutprodukten är en ren, återvunnen fosfor som dessutom är fri från kadmium.  Den återvunna fosforn kan ersätta jungfrulig i kommersiella produkter.

– På så sätt kan vi sluta kretsloppet för fosfor. Jag har arbetat med det här i över 20 år och det känns bra att utveckla en lösning för den här unika processen som kommer att göra skillnad i framtiden. Vi arbetar vidare med våra pilottester och gör oss redo att bygga en fullskalig anläggning, säger Yariv Cohen, som har doktorerat inom fosforutvinning ur aska, gruvavfall och avloppsslam vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.