Framtiden för kväveåtervinning är här

Framtiden för kväveåtervinning är här

Den cirkulära lösningen för återvinning av kväve från avloppsvatten, Aqua2N, som Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utvecklat, är nu redo för att användas storskaligt.

24 maj 2023

EasyMining har påbörjat arbetet med att introducera en unik process för att återvinna kväve från avloppsvatten på marknaden. Enligt Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining, är processen ett bra alternativ till de nuvarande metoderna för att avlägsna kväve som har hög miljöpåverkan.

– Med kvävet återvinner vi en viktig resurs, men vi hjälper också till att minska utsläppen av lustgas från avloppsreningsverk, säger Lundbom.


Lunbom 900x400.jpgAnna Lundbom, marknadschef på EasyMining.


Färre utsläpp och enkel implementering

Som en nyckelkomponent i mineralgödsel är kväve nödvändigt för att odla mat. Idag utvinns det från luften och metoden som används för att fånga in kvävet och omvandla det till mineralgödsel är extremt energikrävande. Dessutom släpper det ut en stor mängd växthusgaser.

I Aqua2N processen framställs en kväveprodukt som är cirkulär och mer miljövänlig. Processen återvinner kvävet från slamvattnet, dvs den vätska som är kvar efter att slammet som produceras i avloppsreningsverket har avvattnats, och producerar ammoniumsulfat som innehåller kväve och kan användas i produktionen av mineralgödsel.

Reningsverken kan implementera Aqua2N-tekniken i sina vattenflöden på ett enkelt sätt. Dessutom kan andra avloppsvatten som innehåller kväve i form av ammonium, exempelvis lakvatten från deponier, också nyttja Aqua2N. Detta har demonstrerats genom tester i verklig miljö.


Bekräftad effektivitet i industriell skala

Aqua2N-processen har testats i liten skala i ett laboratorium men EasyMining har också visat att processen fungerar i större skala tack vare det sk LIFE RE-Fertilize-projektet.

Projektet, som lanserades i juli 2019 och medfinansierades av EU:s LIFE-program, skulle bevisa att Aqua2N inte bara fungerar i en stor operativ miljö utan också att det är ett konkurrenskraftigt alternativ till nuvarande kvävekällor för mineralgödselproduktion. Förutom Ragn-Sells och EasyMining, deltog Lantmännen och danska BIOFOS i projektet.

Projektet testade först processen på lakvatten från deponier på en pilotanläggning på Ragn-Sells behandlingsanläggning Högbytorp utanför Stockholm. Pilotanläggningen flyttades sedan till BIOFOS anläggning i Köpenhamn, där processen testades med slamvatten. Data visade att Aqua2N-processen avlägsnar mer än 95% av kvävet i slamvatten.

Aqua2N 900x400.jpgRE-Fertilize pilotanläggning på BIOFOS anläggning i Köpenhamn.


Partnerskap och lagändringar behövs för att stödja cirkularitet

Enligt Anna Lundbom kräver övergången från cirkulära innovationer till effektiva lösningar insikter som bara kan komma från partnerskap över hela värdekedjan.

– Det är viktigt att samla in önskemål och krav från både processkunden och produktkunden. Vi kan få en produkt ur processen, men om vi vet mer om vad som krävs kan vi ändra processen för att bättre möta dessa krav. Det är för sent att börja den diskussionen när du har en anläggning igång, förklarar hon.

Det är inte tillräckligt med att ta fram effektiva återvinningsprocesser som Aqua2N-processen. Det krävs även regeländringar för att underlätta övergången till ett cirkulärt samhälle. Dagens EU-regler begränsar användningen av högkvalitativt kväve i mineralgödsel baserat på dess ursprung, exemplevis från lakvatten, oavsett produktens kvalitet.

Ragn-Sells arbetar redan med att driva diskussioner i Bryssel om att uppdatera regelverket för att tillåta högkvalitativt kväve för gödselmedel, oavsett om det är återvunnet eller inte.

– Vi kommer behöva hitta resurser från många olika källor i framtiden, och lagstiftning som reglerar efter ursprung och inte efter kvalitet hindrar verkligen cirkulära lösningar, säger Lundbom.


Vad händer härnäst?

Designarbetet pågår nu för en Aqua2N-anläggning som kan hantera tio kubikmeter avloppsvatten per timme, vilket är mer än dubbelt så stor kapacitet som pilotanläggningen för LIFE RE-Fertilize-projektet. Enligt Lundbom finns det en betydande marknad för Aqua2N-tekniken bland avloppsreningsverk och biogasanläggningar, och EasyMining siktar på att säkra det första kommersiella kontraktet för processen under 2023.

– Vi har också förfrågningar från länder utanför Europa, men vi fokuserar nu på den europeiska marknaden och har intressenter från Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Belgien, säger hon.