7 förslag för hållbart byggande

7 förslag för mer resursfokuserat byggande 

På Framtidsdagen 2023 samlades Ragn-Sells kunder, partners och leverantörer för att diskutera hur byggsektorn kan bli mer resursfokuserad. Här summerar vi några av de viktigaste slutsatserna från dagens rundabordsdiskussioner.  

16 okt 2023

I samarbete med Ragnar Sellbergs Stiftelse bjuder Ragn-Sells varje år in kunder och intressenter till Framtidsdagen - en halvdag fylld med spaningar och nya trender kring återvinning och miljö. På temat "Från avfallsminimering till en resursfokuserad byggsektor" presenterades i år exempel på framgångsrika projekt från både universitet och företag.

En nyhet för i år var rundabordsdiskussioner där deltagarna hade möjlighet att diskutera och dela erfarenheter kring dagens tema tillsammans med kollegor i branschen.  

Här är några av de viktigaste slutsatserna från diskussionerna.

7 förslag för mer resursfokuserat byggande 

Ökad samverkan och tydlig plattform 

Det finns en vilja att utveckla hållbara och cirkulära lösningar med minskad miljöbelastning. En gemensam plattform för dialog mellan alla intressenter i byggbranschen, entreprenörer, kommuner och fastighetsägare skulle kunna påskynda denna utveckling. 

Projektbaserat arbete och tidig involvering 

En övergång till projektbaserat arbete med tidig involvering av alla parter och tydlig dialog från början kan påskynda utvecklingen och snabba på framsteg. 

Standardisering och tydliga regler för materialåtervinning 

En brist på standardisering och tydliga regler för återbruk och cirkulära material skapar osäkerhet kring kvalitet och garantier. Därför diskuterades lagkrav på återbruk och materialåtervinning, samt behov av en rikstäckande aktör som erbjuder möjligheter för detta. 

Krav på CO2-avtryck och bättre uppföljning 

Det finns behov av tydliga krav på CO2-avtryck, men det saknas ofta uppföljning under och efter projekt, trots höga ambitioner från kommuner. 

Krav på återvinning vid upphandling 

Offentliga upphandlare behöver bli bättre på att ställa krav på återvunna material, samt följa upp att kraven följs.  

Behov av politisk tydlighet och regelverk 

Nuvarande regelverk stöder ofta konventionella metoder. Därför behövs politisk tydlighet och lämpliga lagar som främjar materialåtervinning och cirkularitet.

Nytt tänk hos nyckelaktörer 

Beställare, arkitekter och byggherrar behöver tänka om, och nya prissättningar och logistiklösningar behöver utvecklas. Idag är det ofta billigare att köpa nytt än att använda återvunna material.

En ny syn på avfall kan vända utvecklingen 

Ragn-Sells anser att övergången till en cirkulär ekonomi kräver en helt ny syn på avfall. Utgångspunkten för all lagstiftning och reglering bör vara en grundläggande strategi för en hållbar hantering av råmaterial. Det skulle möjliggöra användning av de råmaterial vi redan har utvunnit på ett effektivt sätt. Läs mer i artikeln ”Vi behöver en helt ny syn på avfall”