Ragn-Sells Sommartrainneprogram 2021

Sommartrainee på Ragn-Sells - här är projekten du kan ansöka till

Vill du få en spännande utmaning i sommar och vara med och bidra till ett bättre samhälle och miljö? Ragn-Sells erbjuder 12 studenter möjligheten att ansvara för ett lärorikt och viktigt projekt under 8 veckor. Ansök till vårt sommartraineeprogram senast 7 april.

Traineeprogrammet pågår under 8 veckor med start den 10 juni och innebär att ett antal sommartraineer får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare och driva ett eget projekt. Sommaren avrundas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för delar av Ragn-Sells ledningsgrupp.

Här presenteras de projekt som sommartraineerna kommer att arbeta med under sommaren 2024.

Vill du söka till programmet så gör du det här

Projekt

 

1. Potential for Phospforus recovery in Canada
Phosphorus is essential to life and is among the nutrients consumed in the largest quantities in agriculture. However, today's linear flow from fertilizer manufacturing to wastewater treatment plant (WWTP) via food production and human consumption, is not sustainable. The overall goal of this project is to get an understanding of the potential for phosphorus recovery in Canada.

EasyMining is an innovation company owned by Ragn-Sells dedicated to closing nutrient cycles. As phosphorus recovered from sewage sludge ash is prohibited to use in Europe in feed products, even if is it safe and with high quality, EasyMining wants to evaluate markets outside Europe. Canada is one of these markets.

This project aims mainly at compiling information on the amount and available sewage sludge and sewage sludge ashes in Canada. What happens with these volumes today? What will happen in the future? Is there an incentives or legislation in place, or upcoming, that will push for more circular solutions? Any companies or municipalities/regions interested in recovery of Phosphorus? The project will be conducted by collecting and documenting information from scientific articles, reports, interviews etc.

Suitable student profile; Economy, focus area Market strategy, Market analysis, Industrial economy

2. PFAS policy och lagstiftning
PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

Enskilda PFAS-ämnen regleras genom lagstiftning på såväl global nivå, EU-nivå och på nationell nivå. Det finns idag ingen övergripande lagstiftning som gäller för alla PFAS-ämnen som grupp.
Ökad kunskap kring lagstiftning och policy kring PFAS behövs.

Det första perspektivet projektet ska belysa berör produktion av PFAS och begränsning för vad som får sättas på marknaden, inkl. mekanismer för kontroll. Det andra perspektivet projektet ska belysa är sekundära utsläpp av PFAS.

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera pågående eller annonserade policyförflyttningar inom dessa områden. Därtill ska projektet ge förslag på hur Ragn-Sells kan utveckla sin påverkanspolicy för PFAS.

Studentprofil: Statsvetare med inriktning Miljö/hållbarhet eller liknande

3. Spårbarhet Glasskärv
Ragn-Sells har startat upp återvinning av fönster där glaset blir till nytt fönsterglas. Miljövinsterna är stora och därmed vill vi kunna redovisa korrekta värden på inbesparad CO2 som fås då fönstren skickas till planglasåtervinning.

Fönsterna hanteras vid flera av våra anläggningar. Först samlas fönsterna in på den närmaste anläggningen för att sedan transporteras vidare till närmaste förbehandlingsanläggning. Förbehandlingen innebär att man separerar planglaset från ramen och resterande delar av fönstret. Slutligen skickas glasskärvet till vår anläggning i Örebro. Där sorteras eventuella föroreningar bort vid en optisk sortering och glasskärvet kvalitetssäkras.

Vi har med dagens befintliga metod inte möjlighet att spåra glaset genom hela processen och har påbörjat ett arbete för att möjliggöra detta. Syftet med projektet är att kunna ge ett bra underlag för att beräkna CO2 besparingen för enskilda projekt för återrapportering till kund.

Målen med projektet är dels att ta fram relevanta schabloner för andelen glas som blir en produkt i olika typer av byggnadsglas. Samt bygga vidare på tidigare genomfört arbete och ge förslag på hur spårningen av materialet kan implementeras. Även ta fram schabloner för övriga material förutom glas i fönsterna.

Studentprofil: Kunskap inom industriella processer, materialflöden, processdesign, flödesanalyser

 
4. Customers Ethics & Compliance Expectations
Ragn-Sells har många stora nationella kunder, myndigheter och offentliga aktörer i de länder där vi verkar. Vi vill öka uppfattningen om vad våra kunder förväntar sig gällande vårt arbete med affärsetik, data- och informationsskydd, ansvarfulla affärer, leverantörshantering, export/importkontroll och annat som kan klassas under ’ansvarsfulla och etiska affärer’.

Syftet med detta projekt är att utvärdera nuvarande kunders förväntningar genom att läsa påskrivna kundavtal, kundernas Supplier Code of Conduct, biträdesavtal, säkerhetsskyddsavtal och annat material som finns med i underlag för upphandling/anbud.

Målet med projektet är bland annat att sammanställa en rapport över vilka förväntningar kunderna har på oss som affärspartner. Detta för att bättre kunna bemöta dessa behov i upphandling/anbudsprocessen.

Studentprofil: Affärsetik, statsvetenskap, hållbara affärer, juridik eller liknande områden
 
5. Coagulant market study

EasyMining’s (part of Ragn-Sells Group) Ash2Phos process extracts phosphorus, along with other commodities such as iron chloride and aluminium products from incinierated sewage sludge. These recycled co-products can be used to purify water for drinking water production and in wastewater treatment plants (WWTPs).

This project aims mainly at compiling information on the use of coagulants in Sweden (and northern Europe) and the potential to sell our co-products as coagulants or to other technical applications. The overall goal with this project is to get an understanding of the potential market for our co-products, the recycled aluminium and iron products produced in the Ash2Phos process. The expected output from this project is that it produces a market study which answers questions such as: What is used today in WWTPs as coagulants? Why (price, quality, chemistry etc)? Is it possible to create a market with another coagulant? What is needed in that case?

The project will be conducted by reading and compiling information from scientific articles, reports and interviews etc.

Suitable student profile; Economy, focus area Market strategy, Market analysis, Industrial economy

6. Kartläggning internkommunikation
Kommunikation ingår som en av fem delar i Ragn-Sells ledarskapsmodell. Det är en viktig komponent i arbetet med att skapa engagemang hos våra medarbetar, bygga vår företagskultur och att nå våra verksamhetsmål.

Under de senaste åren har vi gjort ett tre kartläggningar av internkommunikationen i Ragn-Sells Sverige och vi ser nu ett behov av en uppföljning. Vi önskar dessutom bredda undersökningens omfattning till att även inbegripa interkommunikationen på koncernnivå.

Förväntat resultat från projektet är en uppdaterad lägesbild gällande interkommunikationen i företaget. Lägesbilden ska bland annat visa på verksamhetens behov kopplade till internkommunikation och huruvida behoven tillgodoses. Ett annat förväntat resultat är identifiera frågor och ge förslag på prioriteringar/aktiviteter som leder arbetet med interkommunikationen framåt.

Studentprofil: Media och kommunikation, beteendevetenskap

7. Behovsanalys av energilager
Ragn-Sells är en storförbrukare av el och utvecklingen i elektrifiering fortsätter. För att säkra ett allt större elkraftbehov i ett allt svårare läge för kraftbolagen att möta vårt större behov av energi, behöver vi se över och fundera på hur vi kan effektivisera vårt elbehov. Med ett aktivt energilager kan vi jämna ut energiuttaget över dygnets alla timmar, som exempelvis laddning av vår växande elfordonsflotta. Genom samordning mellan vårt eleffektuttag från nätet med ett energilager, kan vi på ett effektivt sätt jämna ut effektkurvan över dygnet till så låg nivå som möjligt.

Syftet med projektet är att få en bild och uppfattning av huruvida det är lönsamt och effektivt för Ragn-Sells att investera i energilager.

Studentprofil: Civilingenjör inom elteknik, kraftteknik, elingenjör, processingenjör etc

8. Logistikoptimering Ash2Salt
Ragn-Sells nya återvinningsanläggning Ash2Salt vid Högbytorp återvinner ungefär hälften av all flygaska som genereras vid avfallsförbränning i Sverige. Till vår anläggning kommer det under vintern upp till 30 askbilar / dag. Lossning tar normalt 45-60 minuter/bil, vilket orsakar kostsamma stillestånd om för många bilar anländer samtidigt. I och med starten av Ash2Salt-anläggningen blir styrningen av leveranserna ännu viktigare än tidigare; dels för att de proportioner som askorna ska blandas i blir känsligare, dels för att lossningen behöver ske i ett flöde för att undvika igenkorkning av lossningsplatsen, dels för att askvolymen ökats kraftigt jämfört med några år sedan och dels för att allt fler bilar drivs med el och behöver laddas medan lossning sker.

Syftet med projektet är:
• Att sammanställa relevanta ingångsdata avseende t.ex.; mottagningskapacitet; förväntat (historiskt*1,x) inflöde från resp producent; askproducenternas läge (km resp minuter från Högbytorp), silokapacitet, lastnings-och lossningstid,
• Att ta fram en metodik för att optimera transporterna och inleveranserna med hänsyn till ovanstående.
• Om möjligt, ta fram ett verktyg för att underlätta löpande planering enligt ovan

Studentprofil: Logistik, ingenjör eller matematik

9. Framgångsfaktorer RentBygge
Byggprojekt har alltid varit förenade med stora risker och höga krav på kostnadseffektivitet och miljöansvar. Nu ökar kraven ytterligare. Myndigheter, byggherrar och miljöcertifieringar kräver att byggföretag tar fullt ansvar och har nolltolerans för osorterat avfall. Ragn-Sells har under senare tid genomfört RentBygge på olika platser i landet. Erfarenhet, utfall och resultat från dessa har varierat. Vi vill genomlysa orsakerna till detta och se över möjliga förbättringar.

Syftet med projektet är att med rätt förutsättningar kunna påvisa mätbara skillnader med RentBygge. Målen med projektet är bland annat att hitta mätbara kriterier som påvisar effekten av RentBygge samt vilka förutsättningar som behövs för att lyckas.

Studentprofil: Civilingenjör bygg, samhällsbyggnad

10. SmartAsh - optimering av mätsystem för förbättrad bottenaskhantering
På Ragn-Sells anläggningar behandlas bottenaska/slagg från energianläggningar för att återvinna metaller. Det är viktigt att mäta processprestanda (t.ex., utbyte, genomströmning etc.) och materialegenskaper (t.ex., koncentration, fukthalt etc.) för att optimera behandlingsprocessen och erhålla högsta produktkvalitet. Nuvarande mätdata, analysmetoder och mätfrekvensen varierar betydligt mellan olika behandlingsanläggningar.

Första steget för att säkerställa optimal processprestanda och produktkvalitet krävs en:
• undersökning av viktiga parametrar som behöver mätas,
• kartläggning av behovet på olika anläggningar, och
• utvärdering av möjligheten att integrera analysdata i ett enhetligt datasystem.

Syftet med projektet är att utforska behovet av kontinuerlig mätning och analys av viktiga parametrar vid bottenaskhantering genom att identifiera relevanta parametrar, förstå deras betydelse för processen och utvärdera möjligheten att införa dem i en databas.

Studentprofil: Civilingenjör mineralteknik, kemiteknik, miljöteknik eller energiteknik. Gärna även kunskap inom kraftvärmeverk och bottenaska.

11. Miljönytta för cirkulär återvinning av lösningsmedel
Ragn-Sells har ingått ett joint-venture med teknikleverantör Vilokan för behandling och cirkulär återvinning av lösningsmedel.

Syftet med detta projekt är att beräkna/kvantifiera vilken minskning i klimatpåverkan det innebär att återanvända olika typer av lösningsmedel istället för att förbränna och nyproducera. Även att undersöka CO2 besparingspotential för ett antal olika lösningsmedel. Målet med projektet är att ta fram ett underlag för marknadsföring som påvisar hur mycket CO2 som kan besparas för olika lösningsmedel, såsom tex Etanol, Metanol, Aceton.

Studentprofil: Utbildning inom kemiteknik, miljöteknik eller motsvarande. Intresse och kunskap kring LCA analyser, resurshushållning, CO2-beräkningar etc.

12. Underhållets klimatpåverkan
Historisk sett har fokus inom underhåll och driftsäkerhet varit ökad produktivitet och minskning av direkta underhållskostnader. Man har sällan lyft frågan om vilken klimatpåverkan ett bristande underhåll kan innebära.

Bristande underhåll leder ofta till oplanerade stopp (haverier) som innebär att man inte kan behandla materialet som det är tänkt. Detta i sin tur kan innebära att vi får hantera materialet på andra sätt som inte är lika resurseffektiva, vilket ger en negativ klimatpåverkan.

För att kunna belysa detta önskar vi kartlägga vilken klimatpåverkan olika behandlingstekniker har idag och konsekvenserna vid olika scenarion där våra utrustningar inte fungerar som det är tänkt. I vår uppföljning vill vi väva in värden som ligger i linje med våra hållbarhetsmål. I detta fall är det ett av Ragn-Sells mål ”Minska CO2-utsläpp" som är aktuellt.

Studentprofil: Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning inom energi och miljö eller industriell teknik och hållbarhet.