Ragn-Sells Sommartrainneprogram 2021

Sommartrainee på Ragn-Sells - här är projekten du kan ansöka till

Vill du få en spännande utmaning i sommar och vara med och bidra till ett bättre samhälle och miljö? Ragn-Sells erbjuder 7 studenter möjligheten att ansvara för ett lärorikt och viktigt projekt under 8 veckor. Ansök till vårt sommartraineeprogram senast 6 april.

Traineeprogrammet pågår under 8 veckor med start den 12 juni och innebär att ett antal sommartraineer får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare och driva ett eget projekt. Sommaren avrundas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för delar av Ragn-Sells ledningsgrupp.

Här presenteras de projekt som sommartraineerna kommer att arbeta med under sommaren 2023.

Vill du söka till programmet så gör du det här

Projekt

 

1. Processoptimering av materialflöde vid glasåtervinning

Är du intresserad och har kunskap om industriella processer och materialflöden? Då har du möjlighet att få vara med i det spännande arbetet med en ny teknik som möjliggör att planglas går från avfall till en råvara. Det cirkulära materialflödet av planglas från byggnader, tex fönster från rivning eller renovering, till nytt planglas är under uppbyggnation. I det här projektet får du vara med och bidra i arbetet som sluter cirkeln för ett nytt material. 
 
Ragn-Sells arbetar för att skapa en effektiv process och ett optimerat materialflöde i en ny anläggning. Anläggningen kommer att behandla stora materialflöden som omfattar inkommande fönster, förbehandlat material och utgående råvara. Det gäller att få möjlighet att mata in fönster, ta hand om material som inte är glas, restavfall och utgående produkt så att kapaciteten blir så hög som möjligt samtidigt som det är en väl fungerande logistik till och från anläggningen.
 
Under sommaren är ditt arbete som sommartrainee att undersöka processdesignen för att se hur ett effektivt materialflöde kan skapas. Anläggningen som ska behandla materialflödet är i Partille och det kan därmed tillkomma några resor under sommaren. 
 
Lämplig studentprofil: Kunskap om industriella processer, materialflöden, processdesign, flödesanalys.

 

 

2. The fate of pfas through incineration

EasyMining, part of Ragn-Sells group, has developed certain patented processes and know-how for extraction and recovery of elements. The extracted elements are recovered as clean commercial products. One of the developed processes, Ash2Phos, can be used for processing ash of incinerated sewage sludge and extraction of phosphorus and other elements.
 
Per‐ and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a recalcitrant group of chemicals and can be found throughout the environment. They often collect in wastewater systems with virtually no degradation prior to environmental discharge. Some PFAS partitions to solids captured in wastewater treatment which require further processing. Of all the commonly applied solids treatment technologies, incineration offers the only possibility to completely destroy PFAS. Little is known about the fate of PFAS through incineration, in particular,amounts of PFAS in sewage sludge compared to in sewage sludge ash. This is important information for the Ash2Phos process and possibility to not circulate PFAS back to society.
 
The main aim with this project is the make a review of relevant available research on the fate of PFAS through incineration systems with focus on sewage sludge and sewage sludge incinerators (SSI). The expected output is to compile a report with the content and fate of PFAS from sewage sludge to sewage sludge ash. The project will be conducted by collecting and documenting information from; interviews, reports, scientific articles etc.
 
Suitable student profile: Chemistry, Ecotoxicology, Master of science in Environmental Engineering/Chemistry
 

 

3. Återvinning av solcellspaneler

Inom 3-5 år förutspås att de första solcellsanläggningarna kommer att moderniseras och bytas ut. Solceller förväntas därför bli en stor avfallsström framåt. I solceller finns flera intressanta material att återvinna såsom plast, aluminium, glas och kisel. I Europa finns idag ett producentansvar för dessa (WEEE-direktivet). 
 
På Ragn-Sells finns ett behov av att få förståelse för hur marknaden på återvinningssidan i Europa ser ut. Vi söker därför efter en student som under sommaren vill studera marknaden för återvinning av solceller i Europa och framför allt inom Sverige. Frågor som ligger till grund för kartläggningen är vilka mängder av solceller det handlar om och vilken output de har idag, samt vilka delar av solcellerna som blir avfall respektive återvinns.  Förväntad utfall är en rapport som ligger till grund för beslut kring hur vi ska agera kring materialet och affären framåt. 
 
Lämplig studentprofil: Kunskap inom marknad och/eller ekonomistudent, teknik/hållbar utveckling
 

 

4. Podcast

Ragn-Sells vill hjälpa samhället att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. För att göra det måste vi öka kunskapen om varför avfall är en värdefull resurs och hur vi alla kan bidra till att mer avfall går att omvandla till rena råvaror som kan användas om och om igen. Som en del i arbetet med att utbilda och inspirera vår omvärld vill vi utforska kanalen Podcasts. Vår förhoppning är att podcastkonceptet kan bli en kompletterande informationskanal till övriga kanaler, där vi i ett enkelt format kan förklara mer om våra cirkulära lösningar för olika material, om behandlingsmetoder, samt hur vi kan lösa kundens utmaningar. 
 
Vi söker nu efter dig som studerar kommunikation, media, marknadsföring eller liknande och som har erfarenhet av att spela in en podcast. Vår önskan är att du under sommartraineeprogrammet tar fram ett podcast-koncept som ett nytt sätt att interagera med våra kunder och medarbetare. Ditt arbete under sommaren förväntas utöver ett podcast-koncept innefatta implementering samt inspelning av de tre första avsnitten, bland annat ett avsnitt om Planglas som vi nyligen har en lanserat en cirkulär lösning för. Syftet med podcasten är att vi ska använda oss det som ett sätt för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Första avsnitten kommer beröra lanseringen av planglas. 
 
Lämplig Studentprofil: Kommunikation, media, marknadsföring, eller liknande. Erfarenhet av att spela in podd är önskvärt.
 

 

5. E-learning Avfall som en resurs

Ragn-Sells vill hjälpa samhället att ställa om till en cirkulär ekonomi. För att göra det måste vi öka kunskapen om varför avfall är en värdefull resurs och hur vi alla kan bidra till att mer avfall går att omvandla till rena råvaror som kan användas om och om igen. Som en del i det arbetet har vi tagit fram en e-utbildning som vi använder internt samt säljer till kunder. E-utbildningen är en central del av vårt koncept och erbjudande reThink där vi hjälper våra kunder optimera deras avfallsflöden utifrån ett klimatperspektiv.  
 
reThink ska re-lanseras efter sommaren och i samband med detta finns behov att uppdatera och förbättra den digitala e-utbildningen. Vi söker dig som med en relevant utbildning med ett intresse för hur budskap kan förmedlas effektivt genom text och bild. Vi tror att du är kreativ och ser möjligheter kring grafiska koncept. 
 
Genom ditt arbete under sommaren kommer du att bidra till det viktiga uppdraget att sprida kunskap och insikt om cirkulära flöden. Målsättningen med projektet är att vi efter sommaren har en uppdaterad e-utbildning.
 
Lämplig studentprofil: Kommunikation, copywriter, art director eller liknande utbildning med fokus och intresse för att genom text och bild effektivt förmedla budskap. Vi arbetar i verktyget Articulate.
 

 

6. Från avfall till resurs – en ny syn på avfall inom byggsektorn

Under våren 2023 kommer Ragn-Sells att genomföra ett antal rundabordssamtal i Sverige, Danmark, Norge och Estland. Rundabordssamtalen syftar till att belysa byggsektorn och sektorns möjlighet till en ny syn på avfall där avfall ses som en resurs. Syftet är att belysa byggsektorn utifrån innovation, affärsutveckling, policy och lagstiftning. Samtalen ska sammanfattas i en rapport och även ge underlag för både debattartiklar och vidare beredning internt inom Ragn-Sells. Målsättningen är att underlaget ska gynna den framtida affären och även klarlägga behovet av förflyttningar inom relevant lagstiftning och reglering, både på EU-nivå som nationell nivå. 
 
Ragn-Sells fokus är att underlätta den cirkulära omställningen och att i byggsektorn underlätta för en ny syn på avfall - från avfall till resurs. 
 
Rapporten som tas fram kommer att bli en indikator för ett antal lagstiftningsområden som bör undersökas närmre. Din uppgift, som sommartrainee, blir att undersöka och problematisera dessa lagstiftningsområden mer detaljerat. Ditt arbete under sommaren förväntas mynna ut i en rapport som innehåller en genomgång av relevanta regleringar och lagstiftningar som hindrar förflyttningen kring avfall som en resurs – specifikt inom byggsektorn.  Utöver detta ser vi gärna att rapporten innehåller förslag på nödvändiga policyförflyttningar inom dessa regleringar och lagstiftningar, både på EU nivå samt på nationell nivå.
 
Lämplig studentprofil: Statsvetare

 

7. Klimatdeklaration för byggnader

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Fotavtrycket gäller alltså för uppförandet av byggnaden och påverkas av många faktorer bland annat val av stomme, materialval, grundläggning och transporter. Ragn-Sells agerar som byggherre på sina egna fastigheter och behöver ha en förståelse för hur detta ska tillämpas och vilka metoder samt val vi ska göra för att hålla nere avtrycken utan att göra avsteg på kvalitet och hållbarhet. Låga avtryck för detta går hand i hand med vårt varumärke.

Därmed är att det av betydelse att utreda hur vi ska arbeta framåt på våra anläggningar. Din uppgift som sommartrainee är att skapa en sammanställning över vad en klimatdeklaration innebär och vilka krav som ställs på oss. Utöver det önskar vi att du tar fram en lathund och skapar exempel case som visar på hur vi kan arbeta framåt.

Lämplig studentprofil: Byggnadsingenjör (högskoleingenjör eller civilingenjör)