Ragn-Sells Sommartrainneprogram 2021

Sommartrainee 2022 - här är projekten

Vill du få en spännande utmaning i sommar och vara med och bidra till ett bättre samhälle och miljö? Ragn-Sells erbjuder 11 studenter möjligheten att ansvara för ett lärorikt och viktigt projekt under 8 veckor.

Traineeprogrammet pågår under 8 veckor med start den 13 juni och innebär att ett antal sommartraineer får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare och driva ett eget projekt. Sommaren avrundas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för delar av Ragn-Sells ledningsgrupp.

Här nedan presenteras de projekt som sommartraineerna kommer att arbeta med under sommaren 2022.

Ansökningstiden gick ut den 21 mars.

Projekt

1. Reaching the market with a recovered feed phosphate

EasyMining is an innovation company dedicated to closing nutrient cycles. The company is owned by Ragn-Sells. Phosphorus is an essential element for life and a key nutrient. By using innovative chemical recycling, Phosphorus can be efficiently recovered from incinerated sewage sludge. EasyMining recovers a Precipitated Calcium Phosphate (PCP) that is pure thanks to the incineration step before and efficient detoxification step in the process. The overall aim with this project is to make a market analysis focusing on the market potential for the recovered phosphorus from Ash2Phos in Europe. The report should be in English and help to create a roadmap for how EasyMining can reach the feed market (e.g. potential customers, price indications, customer and legislative demands, standards, required tests, trends in the market, logistics, possibilities and hindrances etc).

Suitable student profile
Agronomy, surveying or business and economics with interest in recycling and marketing.

2. Analys av taxonomin och nya EU regelverk

Förändringar i EU regelverk förändrar förutsättningarna på vad som styr efterfrågan. Idag finns en framtagen Taxonomi med syfte att öka och driva på för hållbara investeringar. På Ragn-Sells vill vi skapa en förståelse för hur detta kommer att påverka vår affär samt våra kunders utmaningar i deras affärer. Vi ser ett behov av att analysera förutsättningarna runt hur vi kan hjälpa våra kunder och hur vi på Ragn-Sells kan skapar ytor för samarbeten. Förväntad målsättning med projektet är en kartläggning över vad som gäller idag och vad för nya regelverk som kan komma att påverka Ragn-Sells affär i framtiden. Kartläggningen ska vara kommunikativ och vägledande så att vi kan implementera den i vår säljorganisation.

Lämplig studentprofil
Civilingenjör eller civilekonom

3. Återvunna näringsämnen i ekologisk odling


Ragn-Sells har, via innovationsbolaget EasyMining, tagit fram ett antal processer som syftar till att utvinna näringsämnen och andra ämnen ur avfall. De återvunna näringsämnena är väl lämpade som gödningsmedel. Reglerna kring gödningsprodukter är många och fortsatt under utveckling. EasyMining har samlat mycket av kunskapen kring vad som gäller för de konventionella produkterna. För möjligheten att nå en större marknad krävs en bredare generell förståelse kring hur marknadspotentialen ser ut samt en större förståelse för de ekologiska regler och föreskrifter som finns eller är på gång med fokus på kväve- och fosforprodukter, både i Sverige och internationellt. Vi behöver din hjälp att skapa en marknadsanalys inkluderande kartläggning av lagstiftning samt övriga möjligheter och begränsningar som kan finnas inom gödning för ekologisk odling. Målsättningen är att få en sammanställning av vilka krav och möjligheter EasyMining har för att nå ekologisk odling med sina produkter. Materialet ska gärna tas fram genom både intervjuer och sammanställning av material. Rapporten ska skrivas på engelska.

Lämplig studentprofil
Agronom, agrotekniker, lantmästare eller liknande. Du har intresse och kunskap om växtodling, gödning och ekologisk odling.

4. Marknadsanalys textil


Inom kategorin textil hittar vi en mängd material, och det är inte ovanligt med materialmixar och förekomst av annat material (till exempel nitar, knappar och blixtlås). Dessutom kan det under produktionen ha tillförts så kallade funktionskemikalier för att tillföra produkten olika egenskaper. Det gör att ur ett återvinningsperspektiv behöver textil kategoriseras upp för att kunna hitta lämplig återvinningsmetod. Vi önskar att få hjälp av dig som sommartrainee att undersöka marknaden och hitta ”best practice” för olika textila kategorier och när de anses ha tjänat sitt ursprungliga produktsyfte. Projektet förväntas mynna ut i kategorisering och förslag till best practice för respektive kategori samt krav för att uppnå detta.

Lämplig studentprofil
Ingenjör inom miljö och hållbarhet och/eller material, naturvetare med textil inriktning eller ekonom med hållbarhetsinriktning.

5. Utveckling av dokumenthantering


Ragn-Sells affärsområde Treatment & Detox har uppmärksammat ett behov av ett strukturerat och enhetligt sätt att hantera dokument och data. Idag används flera olika system och arbetssätt. Detta leder till svårigheter att enkelt hitta dokument och information. Affärsområdet vill därför skapa en genomtänkt och gemensam dokumenthantering som grundar sig på tanke, struktur och ett bra system. Vi behöver din hjälp huvudsakligen till två delar:

  • Den första delen är att kartlägga nuläget och identifiera behov. Genom intervjuer och workshop med personer inom verksamheten kan data samlas in för att förstå behov och önskemål, både centralt och lokalt, gällande dokument- och datahantering.
  • Efter utförd nuläges- och behovsanalys fortsätter arbetet med att identifiera möjliga tekniska lösningar för dokument- och datahantering. Förutom själva tekniska lösningen ska du som sommartrainee även titta på hur strukturen kan tänkas se ut för dokument- och datahantering oavsett systemlösning samt hur det skulle påverka nuvarande arbetssätt.


Lämplig studentprofil

Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning IT. Erfarenhet av liknande projekt är mycket meriterande.

6. Offentlig upphandling – dörröppnare för nya hållbara och cirkulära affärer


Att skapa en marknad för cirkulära resurser är det mest kostnadseffektiva sättet för samhället att ställa om från dagens linjära till morgondagens cirkulära ekonomi. Ragn-Sells har sedan 2017 aktivt arbetat med att driva denna position publikt på olika sätt. Dessutom har Ragn-Sells identifierat en stor potential att utveckla hur vi själva arbetar med offentlig upphandling. För att ta fram en basnivå kring hur det ser ut idag gällande offentlig upphandling i våra fyra olika geografier önskar vi hjälp av dig som sommartrainee. Projektet innebär att utvärdera hur offentliga upphandlingarna skulle kunna förbättras. Både för hur vi kan vinna affärer med hjälp av offentlig upphandling men även hur vi kan driva på den cirkulära omställningen genom offentlig upphandling. Det förväntade resultatet av ditt arbete efter sommaren är ett beslutsunderlag som kan användas i vårt fortsatta arbete med offentlig upphandling.

Student profile
Hållbarhetsstrateg/hållbarhetskommunikatör eller en student inom offentlig upphandling inriktning hållbarhet.

7. Dataanalys externa plattformar

I takt med att Kundresan blir mer och mer digital är det möjligt att samla in mer värdefull information om kunderna. Samtidigt ökar kraven att utifrån integritetssynpunkt & GDPR/Schrems II endast spara nödvändiga data.
Ragn-Sells har under de senaste åren byggt och utvecklat både Webshop, Kundportal och hemsidor som ökar antal besökare/användare/konverteringar. För att förstå vad vi gör bra och vad som kan utvecklas utifrån ett kundperspektiv önskar vi hjälp att analysera vår data. Målsättningen är att undersöka hur vi kan maximera effekten av våra digitala kanaler.

Lämplig studentprofil
Student inom digital marknadsföring eller liknande. Utöver det även kunskaper kring Google Analytics/data studio, E-handel/konvertering m fl. Det är meriterande om du har kunskaper inom Marketing Automation/Apsis.

8. Optimering för e-handelslager och logistikcenter

På grund av den stora tillväxten för e-handel så växer stora logistikplatser fram utanför många svenska städer. Traditionellt så finns det ofta tung utrustning hos dessa lager som tar hand om avfallet och den interna hanteringen sköts vanligtvis fördelat på de egna medarbetarna. Det kan vara tidskrävande och återvinningsgraden kan variera beroende på hur uppföljning ser ut samt hur de interna processerna är uppbyggda.

Syftet med projektet är att skapa ett business case som visar på hur vi kan förbättra återvinningen för dessa logistikplatser samt optimera de interna flödena hos kunder. Ditt uppdrag som sommartrainee är bland annat att mäta nuläget på en eller flera lager som har en automation i produktionen.
I ett andra steg vill vi implementera en anpassad CS-lösning (City Service) för just lager, vilket är en form av bemanning som sköter allt som har med återvinning att göra. Resursen kommer mätas med samma variabler som nulägesmätningen.

Förväntningen är att projektet ska mynna ut i en rapport som lyfter hur lagrens återvinning kan optimeras med hjälp av en CS-lösning.

Lämplig studentprofil
Logistikprogrammet, miljövetare, hållbarhetsutveckling, hållbarhetsstrateg.

9. Marknadsanalys återvinning/cirkulära flöden

Regelverk och efterfrågan leder investeringar till avfallsbranschen. Riskkapitalister ser möjligheter till avkastning på resurser/råvaror och kunder söker mer hållbar hantering av sina avfallsflöden. Detta gör att arenan för befintliga och nya konkurrenter ökar samt att branschen utvecklas för att effektiviseras t ex genom digitalisering och spårbarhet. Under sommaren skulle vi vilja få hjälp att göra en analys där eventuella hot och möjligheter för Ragn-Sells synliggörs. Den förväntade målsättning med projektet är att det skapas en kartläggning över hur konkurrenter och nya potentiella konkurrenter kan tänkas röra sig på marknaden under den närmaste fem års perioden. De huvudsakliga frågorna är att undersöka vad som utvecklar Ragn-Sells kunder mot cirkulära flöden, var finns värdena och hur agerar en partner i dessa flöden.

Lämplig studentprofil:
Civilekonom eller marknadsföring

10. Mångfald och Ledarskap som en integrerad del av Ragn-Sells HR processer

På Ragn-Sells har vi tagit fram nya riktlinjer kring mångfald och har även en utarbetad ledarskapsmodell som nu behöver integreras i våra HR processer. Det finns en tydlig koppling till så väl vårt EVP (Employer Value Proposition), introduktion, rekrytering och utveckling av våra medarbetare. Målsättningen med projektet är att samtliga processer revideras och att den tydliga kopplingen till både mångfald och ledarskap som gäller i Ragn-Sells går som en röd tråd genom dessa processer och speglar sig i vår kultur.

Studentprofil
Personalvetare

11. Mikrobiologi i lakvattenreningsanläggningar

På två av Ragn-Sells deponier norr om Stockholm renas lakvatten biologiskt från kväve. Processerna liknar kommunala avloppsreningsverk, men lakvattnets innehåll skiljer sig från det kommunala avloppet bl.a. genom hög salthalt och ett underskott av näringsämnen. För att få en ökad förståelse för mikrobiologin i reningsprocesserna och vad som påverkar dem har ett mikroskop införskaffats. Vi vill nu ha din hjälp att djupdyka i mikrobiologin i våra biologiska reningsanläggningar. Målet med projektet är att ta fram en enkel vägledning som beskriver den mikrobiologiska statusen i våra lakvattenreningsprocesser samt hur mikroskopet kan användas för felsökning och kontroll i daglig drift. Vägledningen ska innehålla en bedömning av vilka bakterier vi vill främja och vilka vi bör undvika samt hur vi använder oss av resultatet från mikroskoperingen för att optimera driften. Projektet kräver arbete på plats på våra anläggningar, i huvudsak Högbytorp (Bro) och till viss del Brista (Märsta). B-körkort är därför ett krav.

Studentprofil
Ingenjör med inriktning mot vatten-, bioteknik, utbildning inom mikrobiologi eller motsvarande. Intresse eller tidigare erfarenheter av vattenrening eller biologiska reningsprocesser. Du bör ha använt mikroskop tidigare.