MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Småkemikalier, fast och flytande

Chemicals, small containers, solid and liquid

Småkemikalier är ett brett begrepp för en rad ämnen med farliga egenskaper såsom explosiva, självantändande, brandfarliga, brandfarliga vid kontakt med vatten, oxiderande, giftiga eller på annat sätt kan åsamka skada. Behörig kemist skall alltid tillsammans med kunden inventera de kemikalier som sorteras ut och därefter finna fram till lämpliga kärl och sorteringsinstruktioner. Observera att det krävs ADR-utbildning för att hantera denna fraktion, alternativt anlita en kemist från Ragn-Sells.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Småkemikalier

427702

Ladda ner materialblad för Småkemikalier, fast och flytande
427702.pdf

pdf, 243,48 kb

Ja tack småkemikalier, fast och flytande

Klassificerade kemikalier

Nej tack småkemikalier, fast och flytande

Oklassifierade kemikalier

Materialåtervinning

Materialet samlas in och går till särskild anlägg-ning med tillstånd för hantering av farligt avfall. Där sorteras avfallet och går till destruktion alternativt till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Kemhandskar

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp spill med lämplig utrustning. Placera i lämpligt kärl för farligt avfall

Ragn-Sells materialnummer 427702
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja