Organiskt avfall

Genom rötning och kompostering, gödsel på åkermark och biobränsle kommer det organiska avfallet tillbaks in i kretsloppet – något vi jobbar för varje dag.

organiskt avfallRagn-Sells anläggningar tar hand om organiskt avfall som matavfall från livsmedelsindustrin, butiker & restauranger, avloppsslam och andra typer av organiska slammer.

Det livsmedelsrelaterade avfallet från butiker, restauranger och livsmedelsindustri kan till exempel komposteras. Då får man en mycket näringsrik slutprodukt som bland annat kan användas vid tillverkning av jordförbättringsmedel.

En annan metod för att behandla organiskt material är rötning. Ragn-Sells rötar organiskt avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Vid rötning bildas biogas och biogödsel. Biogasen är mycket energirik och kan med fördel användas som fordonsbränsle.

Biogasen kan också användas för el- eller värmeproduktion.  Biogas är en förnybar energikälla som ingår i naturens eget kretslopp. Det innebär att den, till skillnad från exempelvis olja och kol, inte bidrar till ökad växthuseffekt när den används. 

Biogödsel är en restprodukt från rötning och är rik på näring och mullämnen. Den biogödsel som vi  producerar återförs till lantbruket.

Vi har också lång erfarenhet av hantering och spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark. Då avloppsslam används på åkermark återförs dess innehåll av näringsämnen till kretsloppet. På våra anläggningar kan vi även ta emot och behandla andra typer av organiska slammer.

Läs mer om växtnäring