Övrigt farligt avfall

Att hantera farligt avfall kräver speciell kompetens – något som Ragn-Sells kan erbjuda. Det kan vara farligt avfall som aerosoler, gaser, härdare, ljuskällor, kvicksilverhaltigt material, bekämpningsmedel med mera.

farligt avfallFarligt avfall är sådant avfall som har vissa egenskaper som finns uppräknade i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Det är egenskaperna som avgör hur avfallet ska behandlas, och våra välutbildade kemister kan avgöra det hos oss.

Läs mer om farligt avfall