Inbjudan till samråd

Inbjudan sker med anledning av planerad ansökan om tillstånd för att täcka Lindvedens deponi i Trollhättans kommun.

Ragn-Sells Treatment & Detox AB avser att hos länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation ansöka om tillstånd för att täcka Lindvedens deponi som ligger 1,8 km från RV 45 in på väg 2012 mot Sjuntorp. Ansökan avser användning av avfall, främst schaktmassor, för att täcka deponin.

För att förhindra att föroreningar inne i deponin ska spridas kommer befintliga massor inte att röras, dock kommer synligt skrot att tas bort. Bolaget ämnar tillföra massor till deponin för att forma den och sedan lägga på en tät plastduk. Därefter placeras ett skyddsskikt ovanpå duken och slutligen ett växtetableringsskikt.

Modelleringsmassor som ska användas till skyddsskikt och växtetableringsskikt beräknas uppgå till ca 570 000 ton. I snitt planeras ungefär 72 000 ton att levereras till anläggningen per år. Arbetstiderna avses vara måndag-fredag vilket innebär att det i genomsnitt kommer att bli ca 8-9 transporter till området dagligen. Bullernivåerna bedöms inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller.

Bolaget kommer att säkra utsläpp till vatten genom att ytvatten ska samlas upp i diken och avledas till sedimentationsdammar där kontroller kan utföras innan vattnet släpps vidare.

Utsläpp till luft kommer ske via arbetsmaskiner på området samt de lastbilar som transporterar material till området. Lastbilar och maskiner kommer att hålla miljöklass Euro 5 & 6 eller motsvarande.

Efter täckning kan platsen komma att användas till en mountainbike bana för barn och ungdomar, samt till eventuella tävlingar.

Eventuella synpunkter över samrådsunderlaget ska ha inkommit till Ragn-Sells senast 9 januari 2023.

Frågor eller synpunkter kan ställas till:
Ragnar Davidsson, 010-723 70 53, ragnar.davidsson@ragnsells.com
Christian Berg, 070-927 28 26, christian.berg@ragnsells.com
Tommy Ohlsson, 076-927 20 98, tommy.ohlsson@ragnsells.com

Alternativt till: Ragn-Sells Treatment & Detox AB, Heljestorp 150, 462 93 Vänersborg.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Ragn-Sells anläggning i Heljestorp, Vänersborgs kommun eller kan beställas från ovan namngivna personer.