Frågor om rapportering

Får jag något kvitto på att Ragn-Sells rapporterat in till Naturvårdsverket?

Svar: Ragn-Sells rapportering till Naturvårdsverket sker via API (direktintegration). Detta gör att inga PDF-kvitton skapas. Som svar på rapporteringen får vi ett avfalls-ID per materialslag. Ragn-Sells har därför utvecklat en statistikrapport som redovisar all rapporterad information. 

Vad händer om vi anger ett CFAR nr men har flera uppdragsställen?

Svar: Allt hamnar på en adress i statistiken. Läs mer på https://www.cfarnrsok.scb.se/

Vad händer om transportören klassar avfallet med en annan EWC kod än vad vi rapporterat in till avfallsregistret?

Svar: Normalt så är det samma avfallskod mellan avfallsproducent och transportör, men det kan ändras vid mottagandet och efter kontroll.

Hur vet jag var Ragn-Sells kör mitt avfall?

Svar: Informationen finns i transportdokumentet och är du osäker är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Avfallskoder har en tendens att ändras ibland i efterhand när avfallet granskats inför statistikutskick. Hur påverkar det avfallsregistret? 


Svar: Man ändrar i efterhand om något blir fel.

Om farligt avfall ibland transporteras inom företaget (t ex mellan två orter) vad gäller då? Alltså hur appliceras reglerna m.a.o på "interntransporter"?


Svar: Sker transport utanför inhägnat område ska anteckning göras.

Jag undrar över det här med att uppge personnummer, kan man bli personligt ansvarig om man registrerar ngt fel. Hur behandlas personuppgifter?


Svar: Man blir inte personligt ansvarig och Naturvårdsverket skyddar dina uppgifter.

Hur blir det om vi skickar farligt avfall (FA) men att stora mängder avfall inte är FA. Klassas det om?

Svar: Det som klassas som FA på mottagningsanläggningen rapporteras som FA till Naturvårdsverket.

Jag är miljörevisor och undrar hur kontroller för efterlevnad utförs?

Svar: Efterlevnad av detta kommer att genomföras av tillsynsmyndigheterna.

Hur noga är det att anteckna/registrera mängd i vikt och inte i antal (t ex när det gäller ljuskällor mm.)

Svar: Vikt ska registreras, inte antal.

Som jag förstår så ska vikten på avfallet anges redan innan transporten går. Ingår det i tjänsten?

Svar: Ja, det ingår i tjänsten om vi upprättar era transportdokument.

Hur ska schaktmassor som klassas som farligt avfall registreras? Per transport eller per saneringsområde?

Svar: De ska rapporteras per transport.

Om man vill rapportera själv, är avfallsentreprenören skyldig att meddela vikt på respektive avfall innan transporten går iväg?


Svar: Ja, både avfallsslag och vikt måste anges av Avfallsproducenten till transportören för att transportören ska kunna uppfylla sina anteckningskrav som bland annat innefattar vikt innan transporten utförs.

Rapporterar Ragn-Sells in åt de underleverantörer som transporterar avfall åt er?

Svar: Vi rapporterar för våra egna bilar och för de som har vår mobila plattform men inte för lejdåkare.

Hur hanterar man inhämtning av FA från privatpersoner. Ex frys/kyl.

Svar. Se undantag i 6 kap 21 § i Avfallsförordningen.

CFAR-nummer ska anges av avfallsproducenten. Är detta något som finns i Ragn-Sells register redan? 

Svar: Tyvärr så finns inte detta hos Ragn-Sells idag, så vi kommer att behöva fråga efter CFAR-numret vid beställning. Du kan hitta ditt CFAR-nummer här: https://www.cfarnrsok.scb.se/

Om vi har anlitat Ragn-Sells för transporten av FA men det kommer en underleverantör till Ragn-Sells, vems org.nr behöver man då ange i rapporteringen?

Svar: Underleverantörens organisationsnummer.

I fastighetsbolag tar vi hand om en "dumpad" färgburk. Miljörum ligger i annan fastighet. I vilket skede börjar anteckningsskyldighet och transportdokument.

Svar: Från och med att avfallet ska flyttas från platsen.

Hur får vi som kund till Ragn-Sells, ta del av de anteckningar/rapportering som ni gör för vår räkning?

Svar: Ni finner dem enklast i vår Kundportal. Om ni inte har en Kundportal kontaktar ni vår Kundservice 0771-888888.

Finns det någon gräns för när man behöver rapportera eller ska man rapportera oavsett mängd?

Svar: Nej, allt farligt avfall oavsett mängd ska rapporteras.

Kan en avfallslämnare se vad t ex Ragn-Sells rapporterar i Naturvårdsverkets tjänst om vi använder er som ombud?

Svar: Nej, inte själva rapporten som skickats till Naturvårdsverket. Men ni finner det som rapportrats i statistiken som nås i kundportalen.

Gäller rapporteringskravet också mellan olika fastigheter inom t ex inhägnat industriområde? Alltså mellan olika fastighetsbeteckningar, inte byggnader?

Svar: Om det farliga avfallet hanteras inom industriområdet så behöver inte någon rapport skickas förrän det ska lämna området. Om däremot ni kör det farliga avfallet mellan anläggningar på allmän väg så måste det rapporteras.

Om Ragn-Sells hämtar från t ex ett stort universitetsområde som byggs. Hur mkt behövs dokumenteras inom bygget?

Svar: Det behöver inte rapporteras om det flyttas inom fastighet.

Var hittar jag mitt företags CFAR nummer?

Svar: Man söker på: https://www.cfarnrsok.scb.se/

Skolorna i vår kommun "mellanlagrar" kemavfall tills mängden blir tillräcklig för att hämta, ca max två ggr per år. Behöver skolorna då upprätta ett dokument för detta?

Svar: Nej, det är endast när avfallet ska lämna skolorna som anteckningarna måste upprättas.

Om en byggfirma bygger om en tryckimpregnerad altan hos en kund och sänder materialet till en avfallshanterare för mellanlagring. Är då byggfirman producent?


Svar: Det beror på vad ni i avtalet har kommit överens om.