MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tungmetallhaltigt avfall

Heavy metal waste

Materialet avser tungmetallhaltigt avfall i fast form. Dessa material kan vanligtvis ej materialåtervinnas eller energiutnyttjas. Slipstofter, förbrukade filtermedia, slagger, blästersand, katalysatorer får förekomma.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Tungmetallhaltigt

468845

Ladda ner materialblad för Tungmetallhaltigt avfall
468845.pdf

pdf, 51,09 kb

Ja tack tungmetallhaltigt avfall

Tungmetallhaltiga fasta material

Nej tack tungmetallhaltigt avfall

Ej flytande tungmetallhaltigt avfall, Sura ämnen.

Vad händer med tungmetallhaltigt avfall?

Materialet samlas in och högtemperaturförbränns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: Nitrilgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på marknaden: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 468845
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej